برای فروش

پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/c6f3b2ef-24ad-4123-a0d9-b948eeaf763e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/dba3eb32-816b-4738-9110-c6a84f0e928b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/99c210e9-fad8-4077-bf4c-5cf4acc5ae0f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/956659cb-571f-4cb2-b135-a24cb2328450.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/f31a465b-ec3b-4448-ba43-08b1d33b378e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/8f320164-049b-4c4f-bba9-d22ba73eea9a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/c364cbfa-a1a8-4870-bc78-1a344cda16de.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/955439e9-0935-40cd-873b-d7e06b1f95e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/4c4f0c7a-54b1-4e8d-944b-f5c3508866c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/b4fc92e2-422c-4d34-b5a0-76ccd91720b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/c6f3b2ef-24ad-4123-a0d9-b948eeaf763e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/dba3eb32-816b-4738-9110-c6a84f0e928b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/99c210e9-fad8-4077-bf4c-5cf4acc5ae0f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/956659cb-571f-4cb2-b135-a24cb2328450.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/f31a465b-ec3b-4448-ba43-08b1d33b378e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/8f320164-049b-4c4f-bba9-d22ba73eea9a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/c364cbfa-a1a8-4870-bc78-1a344cda16de.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/955439e9-0935-40cd-873b-d7e06b1f95e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/4c4f0c7a-54b1-4e8d-944b-f5c3508866c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108737/b4fc92e2-422c-4d34-b5a0-76ccd91720b3.jpg
 • 3
 • 2
 • 236,5m2
 • 155,6m2
Ref: BC285
قیمت فروش 820 000 €
 • 3
 • 2
 • 236,5m2
 • 155,6m2
Ref: BC285

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , , ,
 • : 2023
 • : 4
 • : ,
 • گواهی انرژی

دانلودها

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید