برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/69a865ef-3f81-4742-9184-aab233f421e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/dd515ffa-8f80-4a13-b929-9f0f4cfd9800.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/511b0759-3514-4c40-9ae9-7e1b4dbdcf7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/7ee3e873-e595-4351-a555-e45ff7f1ad23.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/e96afcde-9e82-48fa-b6ce-30c67e9f565c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/ef05cd7b-8bec-4581-871b-ed8f191a24c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/0fa6a797-8c98-4c98-a019-6432ed959e1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/0ed98775-d07c-42c7-89c5-3d93bba74fe0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/4dd34975-3e10-4069-9652-7ca31567fa55.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/3ebd25ea-e449-43d3-af7d-13cf0ec9e2d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/01a11f05-ad32-4d4d-8e4d-33e3466ceaea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/69a865ef-3f81-4742-9184-aab233f421e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/dd515ffa-8f80-4a13-b929-9f0f4cfd9800.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/511b0759-3514-4c40-9ae9-7e1b4dbdcf7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/7ee3e873-e595-4351-a555-e45ff7f1ad23.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/e96afcde-9e82-48fa-b6ce-30c67e9f565c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/ef05cd7b-8bec-4581-871b-ed8f191a24c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/0fa6a797-8c98-4c98-a019-6432ed959e1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/0ed98775-d07c-42c7-89c5-3d93bba74fe0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/4dd34975-3e10-4069-9652-7ca31567fa55.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/3ebd25ea-e449-43d3-af7d-13cf0ec9e2d0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/177975/01a11f05-ad32-4d4d-8e4d-33e3466ceaea.jpg
 • 3
 • 3
 • 125m2
 • 125m2
 • 156m2
Ref: BC598
قیمت فروش 270 000 €
 • 3
 • 3
 • 125m2
 • 125m2
 • 156m2
Ref: BC598

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , ,
 • : 2022
 • : ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید