برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/df0c36df-96f1-4ceb-94b6-40f64281751c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/a75af8bb-07ec-4a1d-8924-b1d94f6144c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/c2339299-19fb-4c73-93be-eba63de93769.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/8db012c5-338f-43c1-aa5e-9184c011a21b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/2ccac365-2468-44e7-b425-c4417ccc0175.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/d3026eed-fa63-4647-b60a-3dfecd8b71e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/742cf525-3063-40fb-8320-ae74b85ff70b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/97774d39-81da-4755-9bf8-ad12819cd960.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/71d2b29e-8216-4a0f-9565-a3215cd5a214.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/1f57fe88-9df1-4d84-af4b-b5e48ee3cd22.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/a489c6ea-7916-4453-9a37-d7506f899aa2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/dfba7a18-5f6b-404c-9553-7aee60f36da0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/4a4f021e-326a-4a17-bd14-9acac83f1698.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/df0c36df-96f1-4ceb-94b6-40f64281751c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/a75af8bb-07ec-4a1d-8924-b1d94f6144c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/c2339299-19fb-4c73-93be-eba63de93769.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/8db012c5-338f-43c1-aa5e-9184c011a21b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/2ccac365-2468-44e7-b425-c4417ccc0175.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/d3026eed-fa63-4647-b60a-3dfecd8b71e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/742cf525-3063-40fb-8320-ae74b85ff70b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/97774d39-81da-4755-9bf8-ad12819cd960.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/71d2b29e-8216-4a0f-9565-a3215cd5a214.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/1f57fe88-9df1-4d84-af4b-b5e48ee3cd22.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/a489c6ea-7916-4453-9a37-d7506f899aa2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/dfba7a18-5f6b-404c-9553-7aee60f36da0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/80128/4a4f021e-326a-4a17-bd14-9acac83f1698.jpg
 • 2
 • 1
 • 55m2
 • 65m2
Ref: Apartamento T2 – Castanhe
قیمت فروش 130 000 €
 • 2
 • 1
 • 55m2
 • 65m2
Ref: Apartamento T2 – Castanhe

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 1984
 • : 5
 • : ,
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید