برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/9dfb9b02-3041-47c7-a81f-60c283dbee6a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/50c8c949-646e-4af3-9ad3-ec5a0f3cfb69.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/19ff7e87-6931-442f-9025-a1c0cabeee25.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/d091b6bb-cce7-473c-b3d8-398de0090723.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/cffb2cdf-2cf8-4479-b842-e619a64ed637.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/65a35adf-c8f5-4b9e-924e-6de7694ff694.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/4f90148a-b5f4-4208-a83e-239a3bc0159d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/4569771d-e25b-4614-8665-00424b363165.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/417c0e4a-9275-4180-a469-75a2d01c9ddf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/b4aa1fcd-7c59-4558-93a3-a7c0a294eab0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/6ac02461-07d7-45cd-ba4e-055abe698e4f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/4f318d02-c7cc-4874-abc2-b0d8de397a92.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/9dfb9b02-3041-47c7-a81f-60c283dbee6a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/50c8c949-646e-4af3-9ad3-ec5a0f3cfb69.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/19ff7e87-6931-442f-9025-a1c0cabeee25.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/d091b6bb-cce7-473c-b3d8-398de0090723.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/cffb2cdf-2cf8-4479-b842-e619a64ed637.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/65a35adf-c8f5-4b9e-924e-6de7694ff694.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/4f90148a-b5f4-4208-a83e-239a3bc0159d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/4569771d-e25b-4614-8665-00424b363165.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/417c0e4a-9275-4180-a469-75a2d01c9ddf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/b4aa1fcd-7c59-4558-93a3-a7c0a294eab0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/6ac02461-07d7-45cd-ba4e-055abe698e4f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/88832/4f318d02-c7cc-4874-abc2-b0d8de397a92.jpg
 • 2
 • 2
 • 107m2
 • 106m2
Ref: BC27
قیمت فروش 178 000 €
 • 2
 • 2
 • 107m2
 • 106m2
Ref: BC27

ویژگی های اموال

 • : 1937
 • : 2

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید