برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101369/0c05abae-2418-4cfc-8e41-004c92a8473b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101369/ae1b6e23-c2dc-4c17-86c1-462da01f9f82.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101369/966ebcb9-853a-43a6-9f3b-6cea34b94c47.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101369/8841269f-775e-4f61-ab6c-0c7222646c72.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101369/431f627f-5809-4a76-946e-7b0e80061188.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101369/d98699bc-8095-44de-8f49-c6fe33e579b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101369/017dae5b-bc04-4ccb-9981-259b1c6910fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101369/0c05abae-2418-4cfc-8e41-004c92a8473b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101369/ae1b6e23-c2dc-4c17-86c1-462da01f9f82.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101369/966ebcb9-853a-43a6-9f3b-6cea34b94c47.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101369/8841269f-775e-4f61-ab6c-0c7222646c72.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101369/431f627f-5809-4a76-946e-7b0e80061188.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101369/d98699bc-8095-44de-8f49-c6fe33e579b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/101369/017dae5b-bc04-4ccb-9981-259b1c6910fc.jpg
 • 1
 • 75m2
 • 75m2
Ref: BC170
قیمت فروش 115 000 €
 • 1
 • 75m2
 • 75m2
Ref: BC170

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 1989
 • : 1
 • :
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید