برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/76e6c93d-490f-4e7e-bf66-9fea9f26c4b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/890b7feb-2877-4c60-9823-951cee9cdd82.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/4c2e42c2-9c0e-42bb-bb03-ecf357c08e1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/9ae8d81d-6cef-4b55-99e6-ce747bee9dfd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/26749c65-c825-4378-9e5b-142b8aba45f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/877f3bb9-7bed-4b22-8a37-231f7f964b90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/199ad029-7356-4312-9c14-e4544bda99e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/1ea7ca06-9397-41fe-94b8-194cb64cbf5d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/c172b3bc-87a1-4fe2-ad5d-9b3542bcfb9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/8b584dd7-2bf3-432f-b718-835216653a6b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/d6e76b83-133e-4152-be9f-6ff39ecd06ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/afeeed5d-455f-47a4-b8fd-6b4b650b791b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/76e6c93d-490f-4e7e-bf66-9fea9f26c4b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/890b7feb-2877-4c60-9823-951cee9cdd82.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/4c2e42c2-9c0e-42bb-bb03-ecf357c08e1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/9ae8d81d-6cef-4b55-99e6-ce747bee9dfd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/26749c65-c825-4378-9e5b-142b8aba45f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/877f3bb9-7bed-4b22-8a37-231f7f964b90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/199ad029-7356-4312-9c14-e4544bda99e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/1ea7ca06-9397-41fe-94b8-194cb64cbf5d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/c172b3bc-87a1-4fe2-ad5d-9b3542bcfb9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/8b584dd7-2bf3-432f-b718-835216653a6b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/d6e76b83-133e-4152-be9f-6ff39ecd06ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/107080/afeeed5d-455f-47a4-b8fd-6b4b650b791b.png
 • 2
 • 1
 • 139,75m2
 • 85,82m2
Ref: BC269
قیمت فروش 330 000 €
 • 2
 • 1
 • 139,75m2
 • 85,82m2
Ref: BC269

ویژگی های اموال

 • : , , , ,
 • : 2
 • : ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید