برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/b0537c18-837b-4125-85c4-aee4f62d7d55.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/ed0f3fb1-3b88-4b77-8ff2-1d008874af6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/41863524-2a64-4eda-8a0d-9fb4a5f38354.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/e57f56cf-dfc2-404b-8b48-3a0520245ffe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/8335dd62-7c93-4732-be34-329bafde3e8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/ba6528cb-2b69-44e0-a16a-22852170bd17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/2e10a785-d2e1-4dab-8719-a69e4662427f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/8d0be001-27c4-4a60-872c-9c7f118d473f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/62efc49e-40d7-4a07-8b1d-108c89569a39.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/daac0bd3-1ab8-4b67-9d73-b8198fc92f8b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/e97a234c-e9ed-4a46-8f99-41a26cf65623.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/418cd30b-d69d-425d-a9ba-448597e79422.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/a87b3f83-5db5-4f13-9c2a-50fdf92ae85c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/90ecd8ee-afb3-4be6-af35-cccf40f89231.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/27dcfd18-a565-411d-9bf4-98c2025819e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/70ea783a-9498-4235-8502-0de30f3d0eb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/1e5c8317-66ca-479b-b3da-431b92ceab0c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/17527057-93df-456e-98cb-6312bc47abe8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/af3f0c13-476f-4f47-8c19-24efca4dbc99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/b46b49f6-15bc-46d1-9225-9263cd7364c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/64fcb5c5-3e76-4fcc-bb79-d33590b07ecb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/e0f9a90a-f838-49b1-bc80-a9429ff61245.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/a46bb2a1-b5fd-4e30-a1ca-540f4da53ba6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/acbaef08-9be0-46e5-b641-af26c26f876e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/6233b3f5-0bab-439d-ae10-b93a180ac83f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/b0537c18-837b-4125-85c4-aee4f62d7d55.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/ed0f3fb1-3b88-4b77-8ff2-1d008874af6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/41863524-2a64-4eda-8a0d-9fb4a5f38354.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/e57f56cf-dfc2-404b-8b48-3a0520245ffe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/8335dd62-7c93-4732-be34-329bafde3e8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/ba6528cb-2b69-44e0-a16a-22852170bd17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/2e10a785-d2e1-4dab-8719-a69e4662427f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/8d0be001-27c4-4a60-872c-9c7f118d473f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/62efc49e-40d7-4a07-8b1d-108c89569a39.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/daac0bd3-1ab8-4b67-9d73-b8198fc92f8b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/e97a234c-e9ed-4a46-8f99-41a26cf65623.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/418cd30b-d69d-425d-a9ba-448597e79422.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/a87b3f83-5db5-4f13-9c2a-50fdf92ae85c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/90ecd8ee-afb3-4be6-af35-cccf40f89231.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/27dcfd18-a565-411d-9bf4-98c2025819e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/70ea783a-9498-4235-8502-0de30f3d0eb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/1e5c8317-66ca-479b-b3da-431b92ceab0c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/17527057-93df-456e-98cb-6312bc47abe8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/af3f0c13-476f-4f47-8c19-24efca4dbc99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/b46b49f6-15bc-46d1-9225-9263cd7364c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/64fcb5c5-3e76-4fcc-bb79-d33590b07ecb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/e0f9a90a-f838-49b1-bc80-a9429ff61245.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/a46bb2a1-b5fd-4e30-a1ca-540f4da53ba6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/acbaef08-9be0-46e5-b641-af26c26f876e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/121008/6233b3f5-0bab-439d-ae10-b93a180ac83f.jpg
 • 2
 • 1
 • 95m2
 • 86m2
Ref: BC398
قیمت فروش 280 000 €
 • 2
 • 1
 • 95m2
 • 86m2
Ref: BC398

ویژگی های اموال

 • : , , , , ,
 • : 1989
 • : 2
 • : ,
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید