برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168810/8ae68000-1f2b-412c-89da-25bb3cd6313e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168810/2bb0297a-9801-4f33-8400-dd2bace401ff.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168810/ef6aa5c5-610c-49d0-a5f8-30db349fe165.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168810/ac8bf222-7626-411b-8ec6-fa9c621e095a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168810/c23fff4d-2f53-4420-b1a0-1e6bec464c40.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168810/a3dae97b-5c61-4685-911c-eb4b3dbd0edd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168810/5d46e06b-1d34-4d42-93b7-673be248c23b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168810/8ae68000-1f2b-412c-89da-25bb3cd6313e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168810/2bb0297a-9801-4f33-8400-dd2bace401ff.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168810/ef6aa5c5-610c-49d0-a5f8-30db349fe165.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168810/ac8bf222-7626-411b-8ec6-fa9c621e095a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168810/c23fff4d-2f53-4420-b1a0-1e6bec464c40.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168810/a3dae97b-5c61-4685-911c-eb4b3dbd0edd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/168810/5d46e06b-1d34-4d42-93b7-673be248c23b.png
 • 1
 • 1
 • 61,41m2
 • 61,41m2
Ref: BC579
قیمت فروش 285 000 €
 • 1
 • 1
 • 61,41m2
 • 61,41m2
Ref: BC579

ویژگی های اموال

 • : , , , , ,
 • : ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید