برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/ea564428-7b4c-40b0-b62c-76396312d27e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/86e8155a-d4ef-447d-82d6-1a2d44fac2de.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/f4110740-68b2-4443-be83-58b0d16f3d30.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/d5559586-035d-43a9-93e8-705021ae4835.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/5ebfdb3c-6c28-466e-8b14-b905bd0b222d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/c17c0798-83e4-4ce4-9207-1ea4fb85f630.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/4a5cb56e-2721-4b53-b724-54ab04ed831c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/c086e83c-76b1-4617-9241-b3d6733c2325.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/c60851ab-3485-45fe-a106-757698c36f37.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/c7baf4b6-8d2f-4d39-8b63-9a181313632a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/ea564428-7b4c-40b0-b62c-76396312d27e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/86e8155a-d4ef-447d-82d6-1a2d44fac2de.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/f4110740-68b2-4443-be83-58b0d16f3d30.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/d5559586-035d-43a9-93e8-705021ae4835.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/5ebfdb3c-6c28-466e-8b14-b905bd0b222d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/c17c0798-83e4-4ce4-9207-1ea4fb85f630.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/4a5cb56e-2721-4b53-b724-54ab04ed831c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/c086e83c-76b1-4617-9241-b3d6733c2325.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/c60851ab-3485-45fe-a106-757698c36f37.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117263/c7baf4b6-8d2f-4d39-8b63-9a181313632a.jpg
 • 1
 • 1
 • 79,6m2
 • 67,6m2
Ref: BC351
قیمت فروش 380 000 €
 • 1
 • 1
 • 79,6m2
 • 67,6m2
Ref: BC351

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 2009
 • : 16
 • : ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید