برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/855fdb7b-d215-49a0-887f-7e0e38893214.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/2f8d6eb7-d2f0-41cf-a517-52862eb46301.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/734355d3-ecc1-4178-bf88-6bd1cbd910ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/d7d43634-4d9e-419b-a847-756894f9c966.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/899d4407-283e-4a58-88a9-6bdf2b30a80e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/f2e126d5-738c-4381-ba3a-7fc54eb0ae9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/735b884a-e6c7-404b-9a5f-71302a7b27b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/6dc0f159-1a73-4e51-8e99-d55cda4a404d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/5b1bc3d1-e797-4b64-9b1c-82f68f269e53.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/368b976c-7700-4bdc-9f3b-7b5d4ab868b2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/855fdb7b-d215-49a0-887f-7e0e38893214.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/2f8d6eb7-d2f0-41cf-a517-52862eb46301.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/734355d3-ecc1-4178-bf88-6bd1cbd910ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/d7d43634-4d9e-419b-a847-756894f9c966.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/899d4407-283e-4a58-88a9-6bdf2b30a80e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/f2e126d5-738c-4381-ba3a-7fc54eb0ae9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/735b884a-e6c7-404b-9a5f-71302a7b27b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/6dc0f159-1a73-4e51-8e99-d55cda4a404d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/5b1bc3d1-e797-4b64-9b1c-82f68f269e53.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117276/368b976c-7700-4bdc-9f3b-7b5d4ab868b2.jpg
 • 1
 • 1
 • 74,1m2
 • 63m2
Ref: BC352
قیمت فروش 380 000 €
 • 1
 • 1
 • 74,1m2
 • 63m2
Ref: BC352

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 2009
 • : 16
 • : ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید