برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/db65361e-db5f-4b3c-965b-32a5ea2f3866.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/2b48774c-afaf-49d9-889f-5773db2b7b06.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/db808c08-15bd-4afa-9d75-c36556164ae9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/680138d3-d5c6-4987-8a64-fcf0dd2c3811.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/51eff85e-b931-4171-8f14-06ff295f6bbd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/7ba3d5ab-8187-4be6-b563-88e7662671fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/5e1b79c8-5df2-41f6-8e84-5f1195f151d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/c93cccbb-c1f6-4faf-a93f-1760b80093d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/f6bfa571-3593-4bd4-97b7-ff221ec99fe3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/3eb3fa80-16fb-4107-95cc-471f3dbdda0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/db65361e-db5f-4b3c-965b-32a5ea2f3866.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/2b48774c-afaf-49d9-889f-5773db2b7b06.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/db808c08-15bd-4afa-9d75-c36556164ae9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/680138d3-d5c6-4987-8a64-fcf0dd2c3811.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/51eff85e-b931-4171-8f14-06ff295f6bbd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/7ba3d5ab-8187-4be6-b563-88e7662671fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/5e1b79c8-5df2-41f6-8e84-5f1195f151d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/c93cccbb-c1f6-4faf-a93f-1760b80093d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/f6bfa571-3593-4bd4-97b7-ff221ec99fe3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117279/3eb3fa80-16fb-4107-95cc-471f3dbdda0e.jpg
 • 1
 • 1
 • 75m2
 • 63,4m2
Ref: BC353
قیمت فروش 380 000 €
 • 1
 • 1
 • 75m2
 • 63,4m2
Ref: BC353

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 2009
 • : 16
 • : ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید