برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/1dd5d872-b6a2-4e79-a4f8-71e92eb6eaaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/e0ae4410-2eae-4211-a9ec-3a694255eef9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/fca23f49-39f4-4d73-8955-002000d747ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/85f462b1-b346-4760-bfc0-c9d428bfb75e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/a39b85bf-d85c-49e1-a7e8-8d165e4012b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/6b46cb87-224f-4ebb-957d-99bd0780b616.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/e9ed21c5-0371-44de-9d29-2426f11885c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/eb5ca5d0-f297-41e0-8228-2138ae4a4e6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/ccad0272-a80d-437d-ae76-db763df75b67.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/4f73d094-7fb3-4c27-81eb-3d15855f6168.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/1dd5d872-b6a2-4e79-a4f8-71e92eb6eaaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/e0ae4410-2eae-4211-a9ec-3a694255eef9.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/fca23f49-39f4-4d73-8955-002000d747ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/85f462b1-b346-4760-bfc0-c9d428bfb75e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/a39b85bf-d85c-49e1-a7e8-8d165e4012b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/6b46cb87-224f-4ebb-957d-99bd0780b616.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/e9ed21c5-0371-44de-9d29-2426f11885c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/eb5ca5d0-f297-41e0-8228-2138ae4a4e6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/ccad0272-a80d-437d-ae76-db763df75b67.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117282/4f73d094-7fb3-4c27-81eb-3d15855f6168.jpg
 • 1
 • 1
 • 65,5m2
 • 53,7m2
Ref: BC355
قیمت فروش 340 000 €
 • 1
 • 1
 • 65,5m2
 • 53,7m2
Ref: BC355

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 2009
 • : 16
 • : ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید