برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/df45a6bb-d580-4e52-98c9-3a059d1e5d58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/0cd9b5e2-5ad1-422e-a473-b764a38959a7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/abb09619-607b-441e-83c5-3c5930ddc94e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/642a6c41-3bc6-4300-99f0-fc78fed8a698.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/2e7a2c37-ef0f-48c4-a94f-a4bc16648def.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/46d8b5ad-3912-473d-954e-4dbbc1492580.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/7a5305b7-f1d0-46e7-a995-c2f87f3f5e57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/474d6039-4355-4949-a05d-4d88c85bc646.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/c116585f-c90d-4fbf-b526-d203f5e90eb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/06c832af-c9bf-421c-8db4-ee385e42c9ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/df45a6bb-d580-4e52-98c9-3a059d1e5d58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/0cd9b5e2-5ad1-422e-a473-b764a38959a7.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/abb09619-607b-441e-83c5-3c5930ddc94e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/642a6c41-3bc6-4300-99f0-fc78fed8a698.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/2e7a2c37-ef0f-48c4-a94f-a4bc16648def.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/46d8b5ad-3912-473d-954e-4dbbc1492580.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/7a5305b7-f1d0-46e7-a995-c2f87f3f5e57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/474d6039-4355-4949-a05d-4d88c85bc646.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/c116585f-c90d-4fbf-b526-d203f5e90eb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117285/06c832af-c9bf-421c-8db4-ee385e42c9ba.jpg
 • 1
 • 1
 • 58,9m2
 • 48,2m2
Ref: BC356
قیمت فروش 320 000 €
 • 1
 • 1
 • 58,9m2
 • 48,2m2
Ref: BC356

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 2009
 • : 16
 • : ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید