برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/215c2488-8345-4f55-8670-1536bd81ea12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/013a82ce-0105-4931-af3a-5c4f58dbc80d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/e8ce6626-4ef4-4002-a1c6-85e0f8e0727a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/8f42ffb7-559b-47c2-98a1-dc9ca6c0257a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/0d46d443-5b50-40d0-af9c-f202d96336dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/d9c7d9df-96b4-4cfc-9274-e434ccef36f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/8d441b34-d7b1-4951-9fa3-b68b88c6efc6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/71caf9c9-8f9b-46ad-bdfc-97c2adb373cf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/37d753d3-2939-4817-aca3-f22e94a1e365.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/f514de27-136e-4a30-9296-1edf37c0946a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/215c2488-8345-4f55-8670-1536bd81ea12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/013a82ce-0105-4931-af3a-5c4f58dbc80d.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/e8ce6626-4ef4-4002-a1c6-85e0f8e0727a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/8f42ffb7-559b-47c2-98a1-dc9ca6c0257a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/0d46d443-5b50-40d0-af9c-f202d96336dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/d9c7d9df-96b4-4cfc-9274-e434ccef36f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/8d441b34-d7b1-4951-9fa3-b68b88c6efc6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/71caf9c9-8f9b-46ad-bdfc-97c2adb373cf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/37d753d3-2939-4817-aca3-f22e94a1e365.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117286/f514de27-136e-4a30-9296-1edf37c0946a.jpg
 • 1
 • 1
 • 60,9m2
 • 50,6m2
Ref: BC357
قیمت فروش 320 000 €
 • 1
 • 1
 • 60,9m2
 • 50,6m2
Ref: BC357

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 2009
 • : 16
 • : ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید