برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/c7533583-4749-4774-b882-d226da1eb9dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/241a823e-9132-4912-9b4c-81e60a3aadc3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/cc283888-72f1-43a9-bc4d-b9ea2030fb62.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/4f4c8ae6-0384-4594-952a-d39821022c40.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/17a30ebc-a226-41e0-bc66-8167a9d72f15.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/8417d5e6-22b7-4fe9-83ad-c1d86973e12c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/bcad06c2-d195-422d-a60e-e516e93a0c5e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/44ab9660-6cc5-4af8-8409-05676dbf2d89.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/3961277e-8bde-45d3-96b9-405a6eafd62f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/4b868b78-bd46-4123-8687-b7dcb8bac2ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/c7533583-4749-4774-b882-d226da1eb9dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/241a823e-9132-4912-9b4c-81e60a3aadc3.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/cc283888-72f1-43a9-bc4d-b9ea2030fb62.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/4f4c8ae6-0384-4594-952a-d39821022c40.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/17a30ebc-a226-41e0-bc66-8167a9d72f15.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/8417d5e6-22b7-4fe9-83ad-c1d86973e12c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/bcad06c2-d195-422d-a60e-e516e93a0c5e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/44ab9660-6cc5-4af8-8409-05676dbf2d89.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/3961277e-8bde-45d3-96b9-405a6eafd62f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117291/4b868b78-bd46-4123-8687-b7dcb8bac2ab.jpg
 • 1
 • 1
 • 74,1m2
 • 63m2
Ref: BC359
قیمت فروش 380 000 €
 • 1
 • 1
 • 74,1m2
 • 63m2
Ref: BC359

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 2009
 • : 16
 • : ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید