برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/31768aae-c2a5-4031-86bb-e77e20bb742b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/edb33030-e9b7-4a2a-bf8a-3abff9396b2b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/2904ea3d-8006-409c-b861-89fa5407b7fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/035c576e-8bd2-40c0-9666-a556a85abf4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/8095b6ad-790b-4c84-901b-b620457e5604.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/0875cbbb-1417-4624-a081-4a3b27304996.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/4b91a4c4-d337-4eb9-9e0c-9f386bb89101.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/7560b368-4d82-46ec-b34f-91479319f5b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/16c80c09-5101-46ff-abff-3b68adefa62d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/ba34751d-a26a-4968-86e9-b80e21d60fbd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/31768aae-c2a5-4031-86bb-e77e20bb742b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/edb33030-e9b7-4a2a-bf8a-3abff9396b2b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/2904ea3d-8006-409c-b861-89fa5407b7fd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/035c576e-8bd2-40c0-9666-a556a85abf4a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/8095b6ad-790b-4c84-901b-b620457e5604.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/0875cbbb-1417-4624-a081-4a3b27304996.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/4b91a4c4-d337-4eb9-9e0c-9f386bb89101.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/7560b368-4d82-46ec-b34f-91479319f5b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/16c80c09-5101-46ff-abff-3b68adefa62d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117293/ba34751d-a26a-4968-86e9-b80e21d60fbd.jpg
 • 1
 • 1
 • 75m2
 • 63,4m2
Ref: BC360
قیمت فروش 380 000 €
 • 1
 • 1
 • 75m2
 • 63,4m2
Ref: BC360

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 2009
 • : 16
 • : ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید