برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/d1e3114b-e549-4593-85b6-a7e00694a3d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/66944d78-1c94-41ff-898d-daf1d92ab23f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/0fab9bef-ddac-48c7-9ac0-324f08cf0eb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/b3ed4e59-c0a1-45f7-aa09-6321e2a51d48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/4c62b914-18b7-46ac-9fd3-953f419afc06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/71855f59-9a86-471e-9fc9-f1480027707e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/926cafb0-ee68-4528-a862-5dabb230ae9a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/4aacb317-063d-43ae-952a-b659c6ff2bb0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/6c07aadb-a12a-4fb1-8c62-7b3957e8e021.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/d1e3114b-e549-4593-85b6-a7e00694a3d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/66944d78-1c94-41ff-898d-daf1d92ab23f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/0fab9bef-ddac-48c7-9ac0-324f08cf0eb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/b3ed4e59-c0a1-45f7-aa09-6321e2a51d48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/4c62b914-18b7-46ac-9fd3-953f419afc06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/71855f59-9a86-471e-9fc9-f1480027707e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/926cafb0-ee68-4528-a862-5dabb230ae9a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/4aacb317-063d-43ae-952a-b659c6ff2bb0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117476/6c07aadb-a12a-4fb1-8c62-7b3957e8e021.jpg
 • 1
 • 1
 • 98,5m2
 • 81,6m2
Ref: BC367
قیمت فروش 440 000 €
 • 1
 • 1
 • 98,5m2
 • 81,6m2
Ref: BC367

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 2009
 • : 16
 • : ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید