برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/f402e061-9fc7-4eae-99be-1cb0fab0a9f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/2851416f-a3e4-4ba0-b66d-7478dd003698.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/4cd963bf-7f85-4c56-a101-3d2f8146e711.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/5dcddc4c-eb49-4d28-8175-ec36c2926507.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/0bf7f89f-bf6e-4da9-816b-a12492649573.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/2f8f9af0-3c67-450c-a6ca-5c678f1fa18d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/2b71d6ff-0f48-4b6f-b6ab-32453f7fd8d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/6ebd8ff9-4994-4123-87ee-7cd07b598f8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/65284dab-4df4-40e4-97bb-dc2153fe8a74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/6717c1b0-f6c2-427a-bbb0-e4a5d81257fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/4d50416c-7b11-457d-9869-4ccc949c45bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/f402e061-9fc7-4eae-99be-1cb0fab0a9f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/2851416f-a3e4-4ba0-b66d-7478dd003698.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/4cd963bf-7f85-4c56-a101-3d2f8146e711.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/5dcddc4c-eb49-4d28-8175-ec36c2926507.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/0bf7f89f-bf6e-4da9-816b-a12492649573.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/2f8f9af0-3c67-450c-a6ca-5c678f1fa18d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/2b71d6ff-0f48-4b6f-b6ab-32453f7fd8d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/6ebd8ff9-4994-4123-87ee-7cd07b598f8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/65284dab-4df4-40e4-97bb-dc2153fe8a74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/6717c1b0-f6c2-427a-bbb0-e4a5d81257fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117502/4d50416c-7b11-457d-9869-4ccc949c45bd.jpg
 • 2
 • 1
 • 217,1m2
 • 149,8m2
Ref: BC374
قیمت فروش 850 000 €
 • 2
 • 1
 • 217,1m2
 • 149,8m2
Ref: BC374

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 2009
 • : 16
 • : ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید