برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/81b14a69-af41-4c22-a7c7-8fa34a9b8474.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/79ede016-acf8-457e-b6a7-309bb7378d12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/ea826f57-07c7-47ea-90e2-296148c5515c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/a2e077ef-6bbd-4ff6-9daa-1c2a3bccb45f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/a2e7f5f5-4222-4ed5-918d-e71a621c5087.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/4d2307b6-a638-487f-b5c1-ffe20ba6e575.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/811635ee-a450-469c-bccc-8faa8fa3aee1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/0d6544f5-602e-4469-a93f-32d74788b8cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/b06a54dd-a7af-45b6-ba9c-0b2badc4f671.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/a45e112c-0198-48c2-a5aa-06b9005c0ba3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/cf5d3e1a-5006-4d01-a441-d21db94e4b2d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/81b14a69-af41-4c22-a7c7-8fa34a9b8474.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/79ede016-acf8-457e-b6a7-309bb7378d12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/ea826f57-07c7-47ea-90e2-296148c5515c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/a2e077ef-6bbd-4ff6-9daa-1c2a3bccb45f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/a2e7f5f5-4222-4ed5-918d-e71a621c5087.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/4d2307b6-a638-487f-b5c1-ffe20ba6e575.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/811635ee-a450-469c-bccc-8faa8fa3aee1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/0d6544f5-602e-4469-a93f-32d74788b8cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/b06a54dd-a7af-45b6-ba9c-0b2badc4f671.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/a45e112c-0198-48c2-a5aa-06b9005c0ba3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117511/cf5d3e1a-5006-4d01-a441-d21db94e4b2d.jpg
 • 2
 • 1
 • 217,1m2
 • 149,8m2
Ref: BC377
قیمت فروش 850 000 €
 • 2
 • 1
 • 217,1m2
 • 149,8m2
Ref: BC377

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 2009
 • : 16
 • : ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید