رشدی جدید در سئیشال - ویزا طلایی - برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/6dac7588-08c5-4794-8e56-e12ad05ffa85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/9a0a12bf-460d-4292-8ae5-25104cdf1319.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/f4f855fd-2321-4d9d-960c-2947dee23fbd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/0db47468-0491-4b59-b015-9a826a860b2f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/7e52ab5e-16fe-4deb-9f98-6185520320dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/aac21f3e-a24b-49dd-879f-fec321f14270.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/b01093d3-e56a-47d9-9453-dbf76369567e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/051a48e2-bfd2-42f1-bf0f-04ece8fa3a5d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/842efe38-a117-4a36-aae8-5db29e2b4fd5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/4d487db4-bc30-428f-8a31-f37729e75749.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/08446189-1b0d-4561-a88e-16b3e3528a7a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/ef54f33b-0794-4746-b2fc-c25bca10dffd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/75f14942-d0d6-44fa-ab7f-792b6b1e95bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/e15cc5de-bea8-4bf4-b0eb-2eb4a54ca1cf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/7816d66d-ae49-4d05-bf67-e0f0e6cb4099.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/5a69fdfe-fb5e-4a90-84ee-8603e2a01330.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/92e6df0a-a41e-4296-bd23-ce0c850cd0e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/d46c19f7-3431-40ef-b463-f0555148ed48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/8f836619-a445-4e01-b8e4-be9500ec19cd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/44065548-60cc-46d2-8a4c-26c67fd55a6c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/36a5e962-42bd-4fbb-992e-1b363826e2ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/6dac7588-08c5-4794-8e56-e12ad05ffa85.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/9a0a12bf-460d-4292-8ae5-25104cdf1319.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/f4f855fd-2321-4d9d-960c-2947dee23fbd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/0db47468-0491-4b59-b015-9a826a860b2f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/7e52ab5e-16fe-4deb-9f98-6185520320dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/aac21f3e-a24b-49dd-879f-fec321f14270.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/b01093d3-e56a-47d9-9453-dbf76369567e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/051a48e2-bfd2-42f1-bf0f-04ece8fa3a5d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/842efe38-a117-4a36-aae8-5db29e2b4fd5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/4d487db4-bc30-428f-8a31-f37729e75749.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/08446189-1b0d-4561-a88e-16b3e3528a7a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/ef54f33b-0794-4746-b2fc-c25bca10dffd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/75f14942-d0d6-44fa-ab7f-792b6b1e95bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/e15cc5de-bea8-4bf4-b0eb-2eb4a54ca1cf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/7816d66d-ae49-4d05-bf67-e0f0e6cb4099.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/5a69fdfe-fb5e-4a90-84ee-8603e2a01330.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/92e6df0a-a41e-4296-bd23-ce0c850cd0e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/d46c19f7-3431-40ef-b463-f0555148ed48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/8f836619-a445-4e01-b8e4-be9500ec19cd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/44065548-60cc-46d2-8a4c-26c67fd55a6c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166447/36a5e962-42bd-4fbb-992e-1b363826e2ba.jpg
 • 1
 • 1
 • 110,4m2
 • 110,4m2
Ref: BC549
قیمت فروش 560 000 €
 • 1
 • 1
 • 110,4m2
 • 110,4m2
Ref: BC549

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , , ,
 • : 2024
 • :
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید