رشدی جدید در سئیشال - ویزا طلایی - برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/fff3c8cc-c35f-478a-9476-f408fddf682b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/f016932d-a965-4f80-93fb-e52b8aa1cf45.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/a2fe77e8-b220-4748-a3cf-557c0441788a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/519b5549-68e1-442f-b671-2c53b9e4abdd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/b436dc66-2e12-42de-b99c-1ec69bef5cb8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/bd28e31b-bacb-45c7-b496-ef15fba84f90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/30fe2c10-04ac-4d1c-809a-4aa6af339cdf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/2388a1e6-ad87-478f-b9ae-2d6d3165c370.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/2cc04d13-9236-42a7-9121-559f99910b35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/98086d79-d925-48c8-bd25-7a4abd31604b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/f0985e8b-c34d-41e5-888e-ace5759f2c99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/7f266797-b941-48e8-82f7-ce081d76321e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/fae45cdf-290a-47ca-b2f0-0f9a4bcc5795.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/af945e37-f9f6-4e38-933e-ca12a8429240.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/4e143209-4b62-4ba7-bb39-6ad398cf34d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/9513d993-9a51-4d8d-b417-b6be3e325e6f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/a81804d9-0681-477d-a84c-48f7e52c5554.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/27f1d705-1bfc-4e44-b4af-fea2031c757e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/7ccabd5e-a3fc-4fff-a2a3-30a25b6a9411.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/6044943d-a797-4ba9-b34c-99dc9e5d5dee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/6a995cae-4e4a-4287-b253-19af787ba8bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/fff3c8cc-c35f-478a-9476-f408fddf682b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/f016932d-a965-4f80-93fb-e52b8aa1cf45.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/a2fe77e8-b220-4748-a3cf-557c0441788a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/519b5549-68e1-442f-b671-2c53b9e4abdd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/b436dc66-2e12-42de-b99c-1ec69bef5cb8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/bd28e31b-bacb-45c7-b496-ef15fba84f90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/30fe2c10-04ac-4d1c-809a-4aa6af339cdf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/2388a1e6-ad87-478f-b9ae-2d6d3165c370.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/2cc04d13-9236-42a7-9121-559f99910b35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/98086d79-d925-48c8-bd25-7a4abd31604b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/f0985e8b-c34d-41e5-888e-ace5759f2c99.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/7f266797-b941-48e8-82f7-ce081d76321e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/fae45cdf-290a-47ca-b2f0-0f9a4bcc5795.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/af945e37-f9f6-4e38-933e-ca12a8429240.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/4e143209-4b62-4ba7-bb39-6ad398cf34d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/9513d993-9a51-4d8d-b417-b6be3e325e6f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/a81804d9-0681-477d-a84c-48f7e52c5554.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/27f1d705-1bfc-4e44-b4af-fea2031c757e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/7ccabd5e-a3fc-4fff-a2a3-30a25b6a9411.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/6044943d-a797-4ba9-b34c-99dc9e5d5dee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167232/6a995cae-4e4a-4287-b253-19af787ba8bc.jpg
 • 2
 • 1
 • 96,5m2
 • 96,5m2
Ref: BC553
قیمت فروش 505 000 €
 • 2
 • 1
 • 96,5m2
 • 96,5m2
Ref: BC553

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , , ,
 • : 2024
 • : 4
 • :
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید