رشدی جدید در سئیشال - ویزا طلایی - برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/1d00cc9b-e71e-4adc-b145-1f58a05fdd89.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/3e538299-a989-47e9-b005-0f2ff23f9f69.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/f11093f4-6c75-45bf-8793-6f9a19598e20.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/5509d343-e641-4edd-b339-195669575274.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/d340fbb1-9845-40c8-b99a-d2cb2b784e05.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/e53add86-1eae-4a66-9799-e7a721a5febb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/6632b39f-1def-4a9b-bd2d-bb0a31d5c1a5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/674b188c-2e13-4017-95b7-028c0d07a73a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/fbae275d-547d-47c9-a42f-3dd82c4068dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/991bb996-94f0-44fa-8747-bfd171c6b8e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/60aa42a4-344a-48e3-bf26-8a6e1d4a7d8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/30c2d871-3d08-490e-884b-2394b4595ce4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/240cd8ac-04c3-4c84-a5fe-91590b69eca0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/8f8484bf-c24d-4a28-97e9-2da4fc244226.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/4f264827-a136-4682-af13-9c49c7eaeaa5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/8d1f2038-f9e3-4535-941c-e9bfc5790c49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/226d204b-412e-4c84-ac18-441287106777.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/a19b7b8e-4edc-47f2-97a7-c66e0079b57e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/7ae003be-ad04-4171-969b-68ad2631c39c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/61a95116-dbfd-46d6-916b-db9798329153.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/ed5ad169-8087-4483-ba13-7bc811a8b312.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/1d00cc9b-e71e-4adc-b145-1f58a05fdd89.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/3e538299-a989-47e9-b005-0f2ff23f9f69.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/f11093f4-6c75-45bf-8793-6f9a19598e20.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/5509d343-e641-4edd-b339-195669575274.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/d340fbb1-9845-40c8-b99a-d2cb2b784e05.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/e53add86-1eae-4a66-9799-e7a721a5febb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/6632b39f-1def-4a9b-bd2d-bb0a31d5c1a5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/674b188c-2e13-4017-95b7-028c0d07a73a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/fbae275d-547d-47c9-a42f-3dd82c4068dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/991bb996-94f0-44fa-8747-bfd171c6b8e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/60aa42a4-344a-48e3-bf26-8a6e1d4a7d8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/30c2d871-3d08-490e-884b-2394b4595ce4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/240cd8ac-04c3-4c84-a5fe-91590b69eca0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/8f8484bf-c24d-4a28-97e9-2da4fc244226.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/4f264827-a136-4682-af13-9c49c7eaeaa5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/8d1f2038-f9e3-4535-941c-e9bfc5790c49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/226d204b-412e-4c84-ac18-441287106777.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/a19b7b8e-4edc-47f2-97a7-c66e0079b57e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/7ae003be-ad04-4171-969b-68ad2631c39c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/61a95116-dbfd-46d6-916b-db9798329153.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167243/ed5ad169-8087-4483-ba13-7bc811a8b312.jpg
 • 1
 • 1
 • 54,6m2
 • 54,6m2
Ref: BC554
قیمت فروش 265 000 €
 • 1
 • 1
 • 54,6m2
 • 54,6m2
Ref: BC554

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , , ,
 • : 2024
 • : 4
 • :
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید