رشدی جدید در سئیشال - ویزا طلایی - برای فروش
پلان های طبقه
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/75759f91-7eab-4049-8d87-8f762b7bbbaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/d49e6cfa-2d8f-4ca5-adb5-c99ad043d724.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/0449325b-3bbe-4361-b49c-2a32f7024741.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/e74078f6-fa4b-47f5-8bba-68a80750af69.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/2e5d5ede-20b0-4d78-a9ca-226f1e9d57d6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/199bd37a-c2f6-43d4-8d0c-b93d147756d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/712d6e77-1fe8-4aca-bcab-ff6612ceff6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/bf65d91b-2b1f-49fa-8217-273b4195ec5d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/c8a7fd2e-fe68-4c03-9641-7d7d78da77cf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/c332077d-22b4-4f4f-93a1-bbece8fc8abc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/31d7a67b-9dc4-4f07-9c94-88f88f2aed9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/352a4e09-1677-4d62-9264-095fc0f22caf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/2e2551ad-a7bf-4a40-b2d1-5e4878f6a241.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/efd0956f-4cdc-4c7c-991f-6820dbc8a8e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/3d1c25e5-9be5-420d-b32f-bcaea403d0f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/6520960a-d116-4933-bdd5-92f1c017aef4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/777aedc3-33d8-40e2-9758-d23346bff38c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/f1287c1b-9e0f-4f92-88ad-771a954f21e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/d5552ea4-c1b1-4330-b34f-315c098fea10.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/8daf2242-d717-4b5e-8cdb-9da0e377a8be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/1a40c7c4-d0bd-4d06-9b68-963312595d8d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/75759f91-7eab-4049-8d87-8f762b7bbbaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/d49e6cfa-2d8f-4ca5-adb5-c99ad043d724.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/0449325b-3bbe-4361-b49c-2a32f7024741.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/e74078f6-fa4b-47f5-8bba-68a80750af69.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/2e5d5ede-20b0-4d78-a9ca-226f1e9d57d6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/199bd37a-c2f6-43d4-8d0c-b93d147756d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/712d6e77-1fe8-4aca-bcab-ff6612ceff6d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/bf65d91b-2b1f-49fa-8217-273b4195ec5d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/c8a7fd2e-fe68-4c03-9641-7d7d78da77cf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/c332077d-22b4-4f4f-93a1-bbece8fc8abc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/31d7a67b-9dc4-4f07-9c94-88f88f2aed9d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/352a4e09-1677-4d62-9264-095fc0f22caf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/2e2551ad-a7bf-4a40-b2d1-5e4878f6a241.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/efd0956f-4cdc-4c7c-991f-6820dbc8a8e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/3d1c25e5-9be5-420d-b32f-bcaea403d0f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/6520960a-d116-4933-bdd5-92f1c017aef4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/777aedc3-33d8-40e2-9758-d23346bff38c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/f1287c1b-9e0f-4f92-88ad-771a954f21e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/d5552ea4-c1b1-4330-b34f-315c098fea10.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/8daf2242-d717-4b5e-8cdb-9da0e377a8be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/167365/1a40c7c4-d0bd-4d06-9b68-963312595d8d.jpg
 • 1
 • 1
 • 61,2m2
 • 50,2m2
Ref: BC566
قیمت فروش 375 000 €
 • 1
 • 1
 • 61,2m2
 • 50,2m2
Ref: BC566

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , , ,
 • : 2024
 • : 4
 • :
 • گواهی انرژی

دانلودها

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید