برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/db682d48-db2e-4561-bde1-69c14291702b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/5b4b7282-8f07-466c-ad66-5af057853d8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/403f9fbe-d634-4b6d-b1e2-fffb162c1187.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/ffbb8f04-b69a-4e8c-9405-528b29e743b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/8564d459-4331-4df4-9706-9d5f9a13f290.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/9c4e073d-0f03-4496-ab50-cdb8b1b21f15.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/c444c4b6-ae02-4094-9108-4c4f21a77737.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/d6675450-a578-4cf9-8400-4501fffe2553.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/390d76b1-e949-49b2-b123-bb560385b3ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/8dfb9a94-d12e-442b-8ff5-75ed0ee40de1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/6774213f-1d82-4d28-b83b-50c66beccca3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/44ca5eca-495a-4617-8023-a4efe7332bc2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/ada744d8-3610-47f7-88e5-f6046f24ddd2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/473dce8f-4dcb-4227-a5da-2969f4263604.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/ae78f7b5-93a0-423e-b0a5-cf2ba39de9d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/db682d48-db2e-4561-bde1-69c14291702b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/5b4b7282-8f07-466c-ad66-5af057853d8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/403f9fbe-d634-4b6d-b1e2-fffb162c1187.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/ffbb8f04-b69a-4e8c-9405-528b29e743b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/8564d459-4331-4df4-9706-9d5f9a13f290.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/9c4e073d-0f03-4496-ab50-cdb8b1b21f15.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/c444c4b6-ae02-4094-9108-4c4f21a77737.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/d6675450-a578-4cf9-8400-4501fffe2553.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/390d76b1-e949-49b2-b123-bb560385b3ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/8dfb9a94-d12e-442b-8ff5-75ed0ee40de1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/6774213f-1d82-4d28-b83b-50c66beccca3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/44ca5eca-495a-4617-8023-a4efe7332bc2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/ada744d8-3610-47f7-88e5-f6046f24ddd2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/473dce8f-4dcb-4227-a5da-2969f4263604.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90214/ae78f7b5-93a0-423e-b0a5-cf2ba39de9d3.jpg
 • 3
 • 3
 • 125,65m2
 • 125,65m2
Ref: BC54
قیمت فروش 422 000 €
 • 3
 • 3
 • 125,65m2
 • 125,65m2
Ref: BC54

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 2024
 • : 5
 • : ,
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید