برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/7012ac53-31b0-4cf5-9232-d18c85e54f75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/352f480a-e194-41cb-826d-d55e3deb3504.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/95b8edd7-10a6-442a-b27c-56e76c22c34f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/71ada873-dbcd-488d-b179-dacabba8ec8e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/f7f82064-463c-4aed-b798-b69341d0ccde.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/0e0611bf-77d7-488d-8c3e-5daacf839792.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/9602ded1-9715-4fe6-a8eb-468bfbb42804.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/d91e1e13-a2f7-443a-b04c-8983a0a09ad0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/7d5944e2-b366-4bc9-b6a1-328210bb92ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/5f591908-a8ae-4812-a15f-3a74a8f70928.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/839cc39a-ac5b-4b38-a8d9-56e7aa6121c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/097e17e7-01b0-4b71-92e3-10fd84ae4765.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/53dd4507-e9b0-4fa6-a334-def49974e8a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/b8dc9c07-92ce-4578-93c8-f92448b1a7fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/c4a22c09-798d-4d2d-8f7b-8f0234b80b35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/dde356fc-963b-497f-8c0e-372fe3e73936.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/7012ac53-31b0-4cf5-9232-d18c85e54f75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/352f480a-e194-41cb-826d-d55e3deb3504.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/95b8edd7-10a6-442a-b27c-56e76c22c34f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/71ada873-dbcd-488d-b179-dacabba8ec8e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/f7f82064-463c-4aed-b798-b69341d0ccde.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/0e0611bf-77d7-488d-8c3e-5daacf839792.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/9602ded1-9715-4fe6-a8eb-468bfbb42804.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/d91e1e13-a2f7-443a-b04c-8983a0a09ad0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/7d5944e2-b366-4bc9-b6a1-328210bb92ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/5f591908-a8ae-4812-a15f-3a74a8f70928.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/839cc39a-ac5b-4b38-a8d9-56e7aa6121c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/097e17e7-01b0-4b71-92e3-10fd84ae4765.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/53dd4507-e9b0-4fa6-a334-def49974e8a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/b8dc9c07-92ce-4578-93c8-f92448b1a7fe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/c4a22c09-798d-4d2d-8f7b-8f0234b80b35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90261/dde356fc-963b-497f-8c0e-372fe3e73936.jpg
 • 3
 • 3
 • 142,44m2
 • 124,4m2
Ref: BC66
قیمت فروش 525 000 €
 • 3
 • 3
 • 142,44m2
 • 124,4m2
Ref: BC66

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 2024
 • : 5
 • : ,
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید