برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/31cf7a1a-3440-4c1d-aa5d-d65c6d3fdefa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/52dc6cfc-d882-44c8-8a3c-6fbe10048b36.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/a610a981-5532-4047-a34d-ce32a43954fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/d564b9f5-8137-4269-bc2f-564dccbca122.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/ef9e8e86-e145-4d97-859b-3a7bb79ffc74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/90cd52e1-1a5f-4f6d-81dd-9b44e8e4bcf1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/1fc6ae38-9717-4845-a9fa-c49cf18ee857.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/e47d38c9-e5d9-4d8a-bb22-c57ba26d00b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/637fa053-b31d-42d4-8be9-bf449c252ed2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/b5925811-5a5f-49b4-8779-c9dbb19ae746.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/94d9623b-d84e-42e2-b233-b1f22a83b594.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/e20761bc-e37f-4dd3-9941-601845531060.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/223d9282-9099-4f82-b7b9-c4bf4c091e0c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/c2368979-1df4-4437-b2ee-2bab1e3c941b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/977da389-9346-49ed-b267-a60f68ded619.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/1c901a3a-d9ac-4671-a3ef-d5425fe9cfb0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/31cf7a1a-3440-4c1d-aa5d-d65c6d3fdefa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/52dc6cfc-d882-44c8-8a3c-6fbe10048b36.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/a610a981-5532-4047-a34d-ce32a43954fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/d564b9f5-8137-4269-bc2f-564dccbca122.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/ef9e8e86-e145-4d97-859b-3a7bb79ffc74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/90cd52e1-1a5f-4f6d-81dd-9b44e8e4bcf1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/1fc6ae38-9717-4845-a9fa-c49cf18ee857.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/e47d38c9-e5d9-4d8a-bb22-c57ba26d00b7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/637fa053-b31d-42d4-8be9-bf449c252ed2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/b5925811-5a5f-49b4-8779-c9dbb19ae746.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/94d9623b-d84e-42e2-b233-b1f22a83b594.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/e20761bc-e37f-4dd3-9941-601845531060.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/223d9282-9099-4f82-b7b9-c4bf4c091e0c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/c2368979-1df4-4437-b2ee-2bab1e3c941b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/977da389-9346-49ed-b267-a60f68ded619.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90262/1c901a3a-d9ac-4671-a3ef-d5425fe9cfb0.jpg
 • 3
 • 3
 • 140,45m2
 • 122,19m2
Ref: BC67
قیمت فروش 528 000 €
 • 3
 • 3
 • 140,45m2
 • 122,19m2
Ref: BC67

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 2024
 • : 5
 • : ,
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید