برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/65e54491-82a6-4b7c-9a58-d5c8dccb1569.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/7762f527-6ec4-4960-afbb-6b729581ed7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/92d546e7-6d42-4c87-94dd-159ada2bbc35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/7c736927-2083-4ac3-92b2-e9d6c22f3260.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/7d302231-59ab-44f7-a7e9-4708b20f7599.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/3dfb8542-322a-4f54-9487-16c3787d523b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/d10c8bcb-8903-4ff9-b0f4-c9658a9f8834.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/e3a1937b-ceb9-4db3-ba17-e9431c2f18ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/baa9455e-b507-422f-ad1f-1585ad4ab8cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/e7b0201a-b2d5-47a2-a8d3-e17b76c93927.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/4198313c-436f-4c61-ae71-ee4f2f88e505.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/71991164-44e9-421b-9a5a-4dda6f95b3ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/6ddbdcb9-bdb8-4031-98b5-f9f930337f53.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/88029871-86bb-4b0b-b247-b43d9c7281e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/ee40722a-c17a-4c8c-b6c5-3c805624879f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/bcca39b3-818c-4774-9086-e7142e56a7d1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/65e54491-82a6-4b7c-9a58-d5c8dccb1569.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/7762f527-6ec4-4960-afbb-6b729581ed7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/92d546e7-6d42-4c87-94dd-159ada2bbc35.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/7c736927-2083-4ac3-92b2-e9d6c22f3260.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/7d302231-59ab-44f7-a7e9-4708b20f7599.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/3dfb8542-322a-4f54-9487-16c3787d523b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/d10c8bcb-8903-4ff9-b0f4-c9658a9f8834.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/e3a1937b-ceb9-4db3-ba17-e9431c2f18ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/baa9455e-b507-422f-ad1f-1585ad4ab8cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/e7b0201a-b2d5-47a2-a8d3-e17b76c93927.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/4198313c-436f-4c61-ae71-ee4f2f88e505.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/71991164-44e9-421b-9a5a-4dda6f95b3ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/6ddbdcb9-bdb8-4031-98b5-f9f930337f53.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/88029871-86bb-4b0b-b247-b43d9c7281e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/ee40722a-c17a-4c8c-b6c5-3c805624879f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90263/bcca39b3-818c-4774-9086-e7142e56a7d1.jpg
 • 3
 • 3
 • 142,44m2
 • 124,4m2
Ref: BC68
قیمت فروش 536 000 €
 • 3
 • 3
 • 142,44m2
 • 124,4m2
Ref: BC68

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 2024
 • : 5
 • : ,
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید