برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/b0373408-3a2a-4a7d-9b74-7ac0e6dfe5ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/7c53144b-5709-443b-a165-4fb0720703c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/3ae2cca8-4006-48af-a6ed-b50bd59bd66f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/4a688e7c-c179-4e8d-b3a7-116fb04a4b2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/38446817-3d0b-435e-af22-b9916b46ecb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/4a922db5-a88d-448f-888f-e3fb1ab7fbe9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/d1df7253-49cc-43c1-8f77-d15f57a482f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/490796a8-1b18-46ca-bf73-f71bae39f7fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/4fe5d4eb-8cca-447f-996b-8f3cac5e4090.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/fb032e3b-9f15-4c6e-a735-5e4078e249ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/857e3d18-b95e-4146-9b2a-b1a794732a1d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/bbb3c6df-8fcd-44d3-9f9a-e214097299ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/b0373408-3a2a-4a7d-9b74-7ac0e6dfe5ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/7c53144b-5709-443b-a165-4fb0720703c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/3ae2cca8-4006-48af-a6ed-b50bd59bd66f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/4a688e7c-c179-4e8d-b3a7-116fb04a4b2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/38446817-3d0b-435e-af22-b9916b46ecb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/4a922db5-a88d-448f-888f-e3fb1ab7fbe9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/d1df7253-49cc-43c1-8f77-d15f57a482f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/490796a8-1b18-46ca-bf73-f71bae39f7fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/4fe5d4eb-8cca-447f-996b-8f3cac5e4090.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/fb032e3b-9f15-4c6e-a735-5e4078e249ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/857e3d18-b95e-4146-9b2a-b1a794732a1d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/90760/bbb3c6df-8fcd-44d3-9f9a-e214097299ba.jpg
Ref: BC76
قیمت فروش 351 000 €
Ref: BC76

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , ,
 • : 2024
 • : 5
 • : ,
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید