برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/202d47d1-5d80-45f1-8933-800637456561.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/70f4cca8-276b-42fd-9e4f-3650baf33f3e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/40da2b1e-cc4b-4c61-a845-3c22a1c03d59.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/ef3a5bf4-9c0a-473e-8480-daa06a2320e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/23f1e513-1515-4fad-bb18-99b2678f9988.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/ca92f162-a9a8-4bf3-ba09-e8cc3e27fec1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/6b7f752c-2d8e-457f-a292-bb7c193a133b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/89037d64-2581-4306-a034-f96c1f818c59.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/d8054036-b80a-4f8a-a71b-b6013aa002ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/0f3e001f-1e7d-49eb-a609-5f65c4d90341.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/fd3ecedb-c8d9-4616-8d27-e37b336341c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/0e333d8c-6cfc-4b6d-b08f-707720f4faf9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/90bfec06-10ce-4a7b-beba-ab6eb9e420b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/202d47d1-5d80-45f1-8933-800637456561.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/70f4cca8-276b-42fd-9e4f-3650baf33f3e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/40da2b1e-cc4b-4c61-a845-3c22a1c03d59.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/ef3a5bf4-9c0a-473e-8480-daa06a2320e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/23f1e513-1515-4fad-bb18-99b2678f9988.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/ca92f162-a9a8-4bf3-ba09-e8cc3e27fec1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/6b7f752c-2d8e-457f-a292-bb7c193a133b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/89037d64-2581-4306-a034-f96c1f818c59.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/d8054036-b80a-4f8a-a71b-b6013aa002ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/0f3e001f-1e7d-49eb-a609-5f65c4d90341.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/fd3ecedb-c8d9-4616-8d27-e37b336341c9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/0e333d8c-6cfc-4b6d-b08f-707720f4faf9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/82976/90bfec06-10ce-4a7b-beba-ab6eb9e420b6.jpg
 • 3
 • 3
 • 122m2
 • 122m2
 • 116m2
Ref: Villa T3 in Aldeia do Mec
قیمت فروش 335 000 €
 • 3
 • 3
 • 122m2
 • 122m2
 • 116m2
Ref: Villa T3 in Aldeia do Mec

ویژگی های اموال

 • : , , , , ,
 • : 2022
 • : 2
 • :
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید