رشدی جدید در سئیشال - ویزا طلایی - برای فروش - Setúbal

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/790271f1-288c-4f5c-9706-21300d94e425.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/de9bf88e-5875-49d6-9b0c-c5a9648a2f9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/558d818c-11d7-41af-912d-2005df712471.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/66b3c738-2ef1-4d42-a5de-f7b2517e08a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/b4e97e43-3a39-4f05-99e8-2ffd5fb5930e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/85fb37a5-7193-400b-bd02-bd71b602e0ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/355cc686-a554-408d-85b1-3fd1d591de88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/c167a3cb-4896-4cf9-bd1e-10858cfc5953.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/7d28709f-70e1-405e-8916-6c60c89cd86d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/c2aefe8a-028e-429c-85d8-9d86e31a4716.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/a6704d11-e60f-4c3c-b3c4-40b3977ed98f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/dda0f701-2249-400a-90e7-f7bcdaa66eae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/33b2360a-227e-4f92-ba30-821a06552b56.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/e4e505c8-1939-435d-8444-7f34bb530232.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/2dd810a7-4c44-4d84-85ac-19404cb5a19a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/fd3be39b-c50a-45a1-a4e0-c146520a7409.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/e95d75ec-b203-4958-9192-815d509b2c7f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/007b3028-5edd-40be-8af0-e8dac050066e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/94fd277e-7f51-41d5-9618-31641bf47405.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/3ae5cc98-b35a-4c59-8393-fe9134ad7137.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/0c251a41-cd72-4525-938a-f76b08d6cac5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/1a58df9f-97c2-4756-abae-22cc7cd665eb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/fde73966-b756-4665-ac30-5c260e786911.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/68e328ee-4336-4f0c-9f4e-dcaef684beaf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/514585e3-6b32-4a87-9777-ebb2626afb44.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/0be863e2-833c-4492-9375-47c9ce6a067c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/d30a41a0-6ff8-45d8-be01-763a27295a39.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/0bb9fbc9-e822-4385-b9e0-df115c0e565b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/b7620868-3b54-4786-9551-49b5fce9ceaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/ac4d38d3-9f2e-4d38-8616-142005911585.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/790271f1-288c-4f5c-9706-21300d94e425.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/de9bf88e-5875-49d6-9b0c-c5a9648a2f9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/558d818c-11d7-41af-912d-2005df712471.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/66b3c738-2ef1-4d42-a5de-f7b2517e08a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/b4e97e43-3a39-4f05-99e8-2ffd5fb5930e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/85fb37a5-7193-400b-bd02-bd71b602e0ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/355cc686-a554-408d-85b1-3fd1d591de88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/c167a3cb-4896-4cf9-bd1e-10858cfc5953.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/7d28709f-70e1-405e-8916-6c60c89cd86d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/c2aefe8a-028e-429c-85d8-9d86e31a4716.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/a6704d11-e60f-4c3c-b3c4-40b3977ed98f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/dda0f701-2249-400a-90e7-f7bcdaa66eae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/33b2360a-227e-4f92-ba30-821a06552b56.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/e4e505c8-1939-435d-8444-7f34bb530232.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/2dd810a7-4c44-4d84-85ac-19404cb5a19a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/fd3be39b-c50a-45a1-a4e0-c146520a7409.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/e95d75ec-b203-4958-9192-815d509b2c7f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/007b3028-5edd-40be-8af0-e8dac050066e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/94fd277e-7f51-41d5-9618-31641bf47405.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/3ae5cc98-b35a-4c59-8393-fe9134ad7137.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/0c251a41-cd72-4525-938a-f76b08d6cac5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/1a58df9f-97c2-4756-abae-22cc7cd665eb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/fde73966-b756-4665-ac30-5c260e786911.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/68e328ee-4336-4f0c-9f4e-dcaef684beaf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/514585e3-6b32-4a87-9777-ebb2626afb44.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/0be863e2-833c-4492-9375-47c9ce6a067c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/d30a41a0-6ff8-45d8-be01-763a27295a39.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/0bb9fbc9-e822-4385-b9e0-df115c0e565b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/b7620868-3b54-4786-9551-49b5fce9ceaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/ac4d38d3-9f2e-4d38-8616-142005911585.jpg
از جانب قیمت فروش 265 000 €

رشدی جدید در سئیشال - ویزا طلایی

در شهر سئیشال توسعه و رشدی جدیدی در جریان است. 109 واحد، شامل سوئیت و اپارتمان های 3 خوابه، لافت و دوبلکس. دارای رستوران و بار در پشت بام، استخر پانورامیک، باشگاه و سونا. فضاهای کار اشتراکی و اتاق رویدادها و همایش.
توسعه در مجاورت رودخانه و در قلب خلیج سئیشال واقع شده است. شما می توانید با سه نوع حمل و نقل به لیسبون بروید: کشتی، قطار یا ماشین. سریعترین آن یک کشتی است که شما را در 16 دقیقه به لیسبون می رساند.

با ماشین به کجاها می توانید بروید و چقدر طول می کشد؟

- 25 دقیقه رانندگی تا لیسبون.
- 20 دقیقه رانندگی تا سواحل کاپاریکا.
- 35 دقیقه رانندگی تا فرودگاه لیسبون.
- 20 دقیقه رانندگی تا مرکز خرید آلمادا.
- 10 دقیقه رانندگی تا مرکز خرید ریو سول.
- 22 دقیقه رانندگی تا زمین گلف.
- 35 دقیقه رانندگی تا کاسیکاس
- 30 دقیقه رانندگی تا سبوتال

پذیرش چند زبانه 24 ساعته در اختیار شما خواهد بود. خدمات بسیاری مانند سرویس اتاق، نظافت، خشکشویی، سرویس صبحانه، تماس بیدارباش و پست در دسترس شما است. نظارت با دوربین مداربسته در مناطق عمومی و گردشی وجود دارد. بنابراین می توانید با زندگی در این مجموعه احساس امنیت کنید. قطعا انتخاب مناسبی برای زندگی یا سرمایه گذاری است.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ویژگی های اموال

 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , , ,
 • فضای برگزاری رویداد
 • سونا
 • سال ساخت: 2024
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • چشم انداز:
 • سیستم ورود تصویری
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • فضای پارکینگ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

رشدی جدید در سئیشال - ویزا طلایی - برای فروش - Setúbal

17 کسرهای موجود

ارجاع
BC548
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
87 m2
قیمت EUR
340 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC550
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
87,4 m2
قیمت EUR
340 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC551
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
86,8 m2
قیمت EUR
325 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC552
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
113,8 m2
قیمت EUR
610 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC556
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
67,7 m2
قیمت EUR
341 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC557
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
60,9 m2
قیمت EUR
405 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC558
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
59,8 m2
قیمت EUR
325 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC559
نوع ملک
اتاق های خواب
2
منطقه خانه
142,6 m2
قیمت EUR
725 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC562
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
55,6 m2
قیمت EUR
315 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC563
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
55,6 m2
قیمت EUR
315 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC564
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
61,2 m2
قیمت EUR
395 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC567
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
55,6 m2
قیمت EUR
325 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC568
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
55,6 m2
قیمت EUR
310 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC569
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
61,2 m2
قیمت EUR
405 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC571
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
61,2 m2
قیمت EUR
405 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC572
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
183,7 m2
قیمت EUR
935 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC574
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
236 m2
قیمت EUR
1 240 000€
بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید