رشدی جدید در سئیشال - ویزا طلایی - برای فروش - Setúbal - BC546

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/790271f1-288c-4f5c-9706-21300d94e425.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/de9bf88e-5875-49d6-9b0c-c5a9648a2f9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/558d818c-11d7-41af-912d-2005df712471.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/66b3c738-2ef1-4d42-a5de-f7b2517e08a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/b4e97e43-3a39-4f05-99e8-2ffd5fb5930e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/85fb37a5-7193-400b-bd02-bd71b602e0ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/355cc686-a554-408d-85b1-3fd1d591de88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/c167a3cb-4896-4cf9-bd1e-10858cfc5953.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/7d28709f-70e1-405e-8916-6c60c89cd86d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/c2aefe8a-028e-429c-85d8-9d86e31a4716.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/a6704d11-e60f-4c3c-b3c4-40b3977ed98f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/dda0f701-2249-400a-90e7-f7bcdaa66eae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/33b2360a-227e-4f92-ba30-821a06552b56.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/e4e505c8-1939-435d-8444-7f34bb530232.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/2dd810a7-4c44-4d84-85ac-19404cb5a19a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/fd3be39b-c50a-45a1-a4e0-c146520a7409.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/e95d75ec-b203-4958-9192-815d509b2c7f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/007b3028-5edd-40be-8af0-e8dac050066e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/94fd277e-7f51-41d5-9618-31641bf47405.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/3ae5cc98-b35a-4c59-8393-fe9134ad7137.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/0c251a41-cd72-4525-938a-f76b08d6cac5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/1a58df9f-97c2-4756-abae-22cc7cd665eb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/fde73966-b756-4665-ac30-5c260e786911.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/68e328ee-4336-4f0c-9f4e-dcaef684beaf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/514585e3-6b32-4a87-9777-ebb2626afb44.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/0be863e2-833c-4492-9375-47c9ce6a067c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/d30a41a0-6ff8-45d8-be01-763a27295a39.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/0bb9fbc9-e822-4385-b9e0-df115c0e565b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/b7620868-3b54-4786-9551-49b5fce9ceaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/ac4d38d3-9f2e-4d38-8616-142005911585.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/790271f1-288c-4f5c-9706-21300d94e425.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/de9bf88e-5875-49d6-9b0c-c5a9648a2f9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/558d818c-11d7-41af-912d-2005df712471.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/66b3c738-2ef1-4d42-a5de-f7b2517e08a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/b4e97e43-3a39-4f05-99e8-2ffd5fb5930e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/85fb37a5-7193-400b-bd02-bd71b602e0ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/355cc686-a554-408d-85b1-3fd1d591de88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/c167a3cb-4896-4cf9-bd1e-10858cfc5953.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/7d28709f-70e1-405e-8916-6c60c89cd86d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/c2aefe8a-028e-429c-85d8-9d86e31a4716.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/a6704d11-e60f-4c3c-b3c4-40b3977ed98f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/dda0f701-2249-400a-90e7-f7bcdaa66eae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/33b2360a-227e-4f92-ba30-821a06552b56.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/e4e505c8-1939-435d-8444-7f34bb530232.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/2dd810a7-4c44-4d84-85ac-19404cb5a19a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/fd3be39b-c50a-45a1-a4e0-c146520a7409.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/e95d75ec-b203-4958-9192-815d509b2c7f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/007b3028-5edd-40be-8af0-e8dac050066e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/94fd277e-7f51-41d5-9618-31641bf47405.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/3ae5cc98-b35a-4c59-8393-fe9134ad7137.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/0c251a41-cd72-4525-938a-f76b08d6cac5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/1a58df9f-97c2-4756-abae-22cc7cd665eb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/fde73966-b756-4665-ac30-5c260e786911.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/68e328ee-4336-4f0c-9f4e-dcaef684beaf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/514585e3-6b32-4a87-9777-ebb2626afb44.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/0be863e2-833c-4492-9375-47c9ce6a067c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/d30a41a0-6ff8-45d8-be01-763a27295a39.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/0bb9fbc9-e822-4385-b9e0-df115c0e565b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/b7620868-3b54-4786-9551-49b5fce9ceaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/166421/ac4d38d3-9f2e-4d38-8616-142005911585.jpg
از جانب
قیمت فروش
265 000 €

رشدی جدید در سئیشال - ویزا طلایی

در شهر سئیشال توسعه و رشدی جدیدی در جریان است. 109 واحد، شامل سوئیت و اپارتمان های 3 خوابه، لافت و دوبلکس. دارای رستوران و بار در پشت بام، استخر پانورامیک، باشگاه و سونا. فضاهای کار اشتراکی و اتاق رویدادها و همایش.
توسعه در مجاورت رودخانه و در قلب خلیج سئیشال واقع شده است. شما می توانید با سه نوع حمل و نقل به لیسبون بروید: کشتی، قطار یا ماشین. سریعترین آن یک کشتی است که شما را در 16 دقیقه به لیسبون می رساند.

با ماشین به کجاها می توانید بروید و چقدر طول می کشد؟

- 25 دقیقه رانندگی تا لیسبون.
- 20 دقیقه رانندگی تا سواحل کاپاریکا.
- 35 دقیقه رانندگی تا فرودگاه لیسبون.
- 20 دقیقه رانندگی تا مرکز خرید آلمادا.
- 10 دقیقه رانندگی تا مرکز خرید ریو سول.
- 22 دقیقه رانندگی تا زمین گلف.
- 35 دقیقه رانندگی تا کاسیکاس
- 30 دقیقه رانندگی تا سبوتال

پذیرش چند زبانه 24 ساعته در اختیار شما خواهد بود. خدمات بسیاری مانند سرویس اتاق، نظافت، خشکشویی، سرویس صبحانه، تماس بیدارباش و پست در دسترس شما است. نظارت با دوربین مداربسته در مناطق عمومی و گردشی وجود دارد. بنابراین می توانید با زندگی در این مجموعه احساس امنیت کنید. قطعا انتخاب مناسبی برای زندگی یا سرمایه گذاری است.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ویژگی های اموال

 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , , ,
 • فضای برگزاری رویداد
 • سونا
 • سال ساخت: 2024
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • چشم انداز:
 • سیستم ورود تصویری
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • فضای پارکینگ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

رشدی جدید در سئیشال - ویزا طلایی - برای فروش - Setúbal - BC546

23 کسرهای موجود

Ref طبقه نوع ملک اتاق های خواب حمام ها منطقه خانه مساحت ناخالص قیمت
BC547 0 1 1 132,1 m2 132,1 m2 695 000€ بیشتر بدانید
BC550 0 1 1 49,3 m2 87,4 m2 325 000€ بیشتر بدانید
BC551 0 1 1 49,3 m2 82 m2 325 000€ بیشتر بدانید
BC556 1 1 1 49,5 m2 67,7 m2 341 000€ بیشتر بدانید
BC557 1 1 1 60,9 m2 60,9 m2 405 000€ بیشتر بدانید
BC558 1 1 1 49,4 m2 59,8 m2 325 000€ بیشتر بدانید
BC559 2 2 2 107,6 m2 142,6 m2 725 000€ بیشتر بدانید
BC562 3 1 1 51,9 m2 55,6 m2 315 000€ بیشتر بدانید
BC563 3 1 1 51,9 m2 55,6 m2 315 000€ بیشتر بدانید
BC564 3 1 1 50,2 m2 61,2 m2 395 000€ بیشتر بدانید
BC567 4 1 1 51,9 m2 55,6 m2 325 000€ بیشتر بدانید
BC568 4 1 1 51,9 m2 55,6 m2 325 000€ بیشتر بدانید
BC569 4 1 1 50,2 m2 61,2 m2 405 000€ بیشتر بدانید
BC571 4 1 1 50,2 m2 61,2 m2 405 000€ بیشتر بدانید
BC572 2 3 3 136,5 m2 183,7 m2 935 000€ بیشتر بدانید
BC574 4 3 3 136,5 m2 236 m2 1 240 000€ بیشتر بدانید
BC700 3 2 2 107,6 m2 122,2 m2 670 000€ بیشتر بدانید
BC701 3 2 2 108,1 m2 122,8 m2 675 000€ بیشتر بدانید
BC702 3 1 1 58,3 m2 66,7 m2 525 000€ بیشتر بدانید
BC703 4 2 2 107,5 m2 122,2 m2 690 000€ بیشتر بدانید
BC704 4 2 2 108,1 m2 122,8 m2 695 000€ بیشتر بدانید
BC705 3 3 3 136,5 m2 155,6 m2 885 000€ بیشتر بدانید
BC706 3 3 3 139,5 m2 158 m2 895 000€ بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید