برای فروش - Faro

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/48e5d0a1-c164-4fc7-b7cf-5194383c9078.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/3e1a9846-7732-436e-bf81-e4f36d2cc2e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/f4a92175-64bd-4dbe-95c9-67d35d169363.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/e0c895c3-1543-4c0d-acc9-7d0d3b8c8958.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/412c8133-e85a-4954-a25a-95c83591b659.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/d29dac1e-3e0e-471a-8f30-772812e3f9d7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/d6e5e9a8-7d08-49dd-a938-0ee917fad25f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/0bedece0-757d-495c-8bef-048ed1c69b25.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/660cae5a-372c-4451-b4cb-e78aabd0f2f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/bf4b5704-81fd-497e-828b-74527f963dbe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/4da8a38f-d8cc-4dcd-9cac-2b7c38b033be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/20733bf0-4312-4aca-a8d9-e65007772fff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/325bccf0-db41-4538-8e33-09188c2a1eba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/a5ca4971-d386-483f-b4b4-b8bfd07955ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/0979fcab-763f-40ca-88cc-a9e9233c1c98.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/2975a16e-a91b-4155-b0fc-3bfe51d7c884.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/899d4620-43da-4b68-b14d-0ecd839dfbb6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/ba61d16a-b3e7-487e-84b2-3d5841e84a6b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/fd436e51-e68a-4076-8b43-17d3e1ed0e3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/87e70a07-72de-4017-bda5-bd3f5b09f2a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/9cea2208-c683-4492-9d8d-90e0737e4480.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/8730c46f-00f8-4156-84ba-7b919b3db4fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/285cd9c0-0264-4cee-96da-550c13193f0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/7c0b739c-03af-4a95-9c4b-05bf7f114f81.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/684ebf0d-6b4c-46b8-9bb0-e479bc2a02bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/b6cb17ed-f333-4c33-b6ec-d0b1012ec804.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/90cf826b-efe7-47b5-a6f3-ef661d8e6a6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/ffbeefd3-6d3e-4a32-8848-6584a3b3bc55.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/48e5d0a1-c164-4fc7-b7cf-5194383c9078.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/3e1a9846-7732-436e-bf81-e4f36d2cc2e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/f4a92175-64bd-4dbe-95c9-67d35d169363.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/e0c895c3-1543-4c0d-acc9-7d0d3b8c8958.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/412c8133-e85a-4954-a25a-95c83591b659.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/d29dac1e-3e0e-471a-8f30-772812e3f9d7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/d6e5e9a8-7d08-49dd-a938-0ee917fad25f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/0bedece0-757d-495c-8bef-048ed1c69b25.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/660cae5a-372c-4451-b4cb-e78aabd0f2f5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/bf4b5704-81fd-497e-828b-74527f963dbe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/4da8a38f-d8cc-4dcd-9cac-2b7c38b033be.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/20733bf0-4312-4aca-a8d9-e65007772fff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/325bccf0-db41-4538-8e33-09188c2a1eba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/a5ca4971-d386-483f-b4b4-b8bfd07955ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/0979fcab-763f-40ca-88cc-a9e9233c1c98.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/2975a16e-a91b-4155-b0fc-3bfe51d7c884.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/899d4620-43da-4b68-b14d-0ecd839dfbb6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/ba61d16a-b3e7-487e-84b2-3d5841e84a6b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/fd436e51-e68a-4076-8b43-17d3e1ed0e3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/87e70a07-72de-4017-bda5-bd3f5b09f2a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/9cea2208-c683-4492-9d8d-90e0737e4480.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/8730c46f-00f8-4156-84ba-7b919b3db4fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/285cd9c0-0264-4cee-96da-550c13193f0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/7c0b739c-03af-4a95-9c4b-05bf7f114f81.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/684ebf0d-6b4c-46b8-9bb0-e479bc2a02bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/b6cb17ed-f333-4c33-b6ec-d0b1012ec804.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/90cf826b-efe7-47b5-a6f3-ef661d8e6a6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/189269/ffbeefd3-6d3e-4a32-8848-6584a3b3bc55.jpg
از جانب قیمت فروش 395 000 €

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , ,
 • باغ
 • ویزا طلایی
 • مالکیت خصوصی
 • چشم انداز: ,
 • فاصله از ساحل بصورت پیاده
 • فضای پارکینگ
 • بالکن
 • تراس
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

برای فروش - Faro

14 کسرهای موجود

Ref طبقه نوع ملک اتاق های خواب حمام ها منطقه خانه مساحت ناخالص قیمت
BC604 0 2 2 96,55 m2 156,8 m2 490 000€ بیشتر بدانید
BC606 0 2 2 96,55 m2 156,8 m2 495 000€ بیشتر بدانید
BC607 1 1 2 88,85 m2 97,3 m2 435 000€ بیشتر بدانید
BC608 1 1 2 88,85 m2 97,3 m2 435 000€ بیشتر بدانید
BC612 0 2 2 96,55 m2 156,8 m2 460 000€ بیشتر بدانید
BC613 0 2 2 96,55 m2 156,8 m2 450 000€ بیشتر بدانید
BC615 0 2 2 96,55 m2 156,8 m2 495 000€ بیشتر بدانید
BC679 0 2 2 96,55 m2 156,8 m2 470 000€ بیشتر بدانید
BC681 0 2 2 96,55 m2 156,8 m2 495 000€ بیشتر بدانید
BC682 0 2 2 96,55 m2 156,8 m2 490 000€ بیشتر بدانید
BC683 0 2 2 96,55 m2 156,8 m2 495 000€ بیشتر بدانید
BC684 0 2 2 96,55 m2 158,3 m2 455 000€ بیشتر بدانید
BC686 0 1 2 96,55 m2 158,3 m2 470 000€ بیشتر بدانید
BC687 0 2 2 96,55 m2 156,8 m2 455 000€ بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید