برای فروش - Lisboa

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/dd09fcb6-bfe9-4f9b-80d8-541f1d87d276.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/d9bd4b95-d7a9-4b42-95a1-e9c1925d8d87.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/33401224-bdb1-4d6a-96d6-cbb32eced2dd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/2992f8a1-eded-4cc7-8ed4-438036244c37.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/29a95846-1259-4ab3-830f-ed82445fcfbe.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/345c9356-7ae0-4cdf-9161-e101e61ba896.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/4ff41377-6a8a-40a7-9ec9-8e89a7356f96.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/06780db6-4e2c-49d1-9141-baa67f6b1e74.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/5f602301-fe90-4de1-aa1e-2fb71adfd6df.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/24c3f5f6-2433-47c4-879b-8b26c5f975d0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/a7c95916-38fa-43cc-b5d9-cef5a02d820b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/d0d9cf87-f4e8-4d59-9baa-b18062c6cc0a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/8e9a3cdb-19b0-4e7d-bbc5-39e3caeeba63.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/ff2f362a-737c-48ee-8ccc-66f9810728d0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/b5deabd0-63bd-4690-b407-2cdd790916ea.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/a0f5824d-96a3-4a95-b96c-4dab9de13ad6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/1357deff-c860-454b-9895-c5c5049cfd22.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/d20dc672-b238-4e0b-b10f-a4500f86fe47.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/8fa73191-5796-4c72-848a-1b56f01307b5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/d4e668a7-445a-47a4-9b47-0ed17a79607f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/2979873a-25ff-4b05-88d8-f8dd99b10570.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/1ed8c77b-2a79-4430-87bc-d2f9f1d95323.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/88e29540-5889-4ad8-a562-91fd5c5f3fe1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/f4c8e203-e474-40a9-b0d4-1d161b194821.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/e5089b4f-de73-464a-99cf-af5fd1a9c73a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/043fa8cf-ed66-4350-819c-18d57a6a58da.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/72c6a8c3-cc49-49a8-9626-551a2dd227a6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/eef6021f-dff5-402c-bd74-037fd825448e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/fd08d1a1-8f55-4d12-9235-4baceec46b9c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/d911bb9e-1d7d-4001-8f09-9dbeee762a80.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/af62d8ca-a19c-456b-8f52-661c4a49038a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/dd09fcb6-bfe9-4f9b-80d8-541f1d87d276.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/d9bd4b95-d7a9-4b42-95a1-e9c1925d8d87.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/33401224-bdb1-4d6a-96d6-cbb32eced2dd.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/2992f8a1-eded-4cc7-8ed4-438036244c37.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/29a95846-1259-4ab3-830f-ed82445fcfbe.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/345c9356-7ae0-4cdf-9161-e101e61ba896.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/4ff41377-6a8a-40a7-9ec9-8e89a7356f96.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/06780db6-4e2c-49d1-9141-baa67f6b1e74.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/5f602301-fe90-4de1-aa1e-2fb71adfd6df.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/24c3f5f6-2433-47c4-879b-8b26c5f975d0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/a7c95916-38fa-43cc-b5d9-cef5a02d820b.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/d0d9cf87-f4e8-4d59-9baa-b18062c6cc0a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/8e9a3cdb-19b0-4e7d-bbc5-39e3caeeba63.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/ff2f362a-737c-48ee-8ccc-66f9810728d0.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/b5deabd0-63bd-4690-b407-2cdd790916ea.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/a0f5824d-96a3-4a95-b96c-4dab9de13ad6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/1357deff-c860-454b-9895-c5c5049cfd22.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/d20dc672-b238-4e0b-b10f-a4500f86fe47.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/8fa73191-5796-4c72-848a-1b56f01307b5.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/d4e668a7-445a-47a4-9b47-0ed17a79607f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/2979873a-25ff-4b05-88d8-f8dd99b10570.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/1ed8c77b-2a79-4430-87bc-d2f9f1d95323.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/88e29540-5889-4ad8-a562-91fd5c5f3fe1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/f4c8e203-e474-40a9-b0d4-1d161b194821.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/e5089b4f-de73-464a-99cf-af5fd1a9c73a.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/043fa8cf-ed66-4350-819c-18d57a6a58da.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/72c6a8c3-cc49-49a8-9626-551a2dd227a6.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/eef6021f-dff5-402c-bd74-037fd825448e.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/fd08d1a1-8f55-4d12-9235-4baceec46b9c.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/d911bb9e-1d7d-4001-8f09-9dbeee762a80.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/115678/af62d8ca-a19c-456b-8f52-661c4a49038a.png
از جانب قیمت فروش 645 000 €

ویژگی های اموال

 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کف لمینت
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , , , ,
 • باغ
 • باشگاه کودکان
 • اسپا
 • فضای برگزاری رویداد
 • ویزا طلایی
 • سال ساخت: 2007
 • مالکیت خصوصی
 • خشکشویی
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • بالکن
 • سال بازسازی: 2016
 • تراس
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

برای فروش - Lisboa

44 کسرهای موجود

ارجاع
BC306
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
89,64 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC307
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
88,98 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC308
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
88,85 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC309
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
93,79 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC310
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
93,76 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC311
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
94,35 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC312
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
92,88 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC313
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
92,88 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC314
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
84,96 m2
قیمت EUR
655 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC315
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
99,78 m2
قیمت EUR
695 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC316
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
86,53 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC317
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
81,92 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC318
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
81,65 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC319
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
81,72 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC320
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
80,83 m2
قیمت EUR
655 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC321
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
92,04 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC322
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
90,12 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC323
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
84,27 m2
قیمت EUR
655 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC324
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
83,71 m2
قیمت EUR
655 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC325
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
81,72 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC326
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
93,23 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC327
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
106,79 m2
قیمت EUR
695 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC328
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
84,37 m2
قیمت EUR
655 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC329
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
84,15 m2
قیمت EUR
655 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC330
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
84,6 m2
قیمت EUR
655 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC331
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
84,6 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC332
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
84,37 m2
قیمت EUR
645 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC333
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
90,54 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC334
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
86,54 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC335
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
102,71 m2
قیمت EUR
695 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC336
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
79,38 m2
قیمت EUR
645 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC337
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
79,8 m2
قیمت EUR
645 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC338
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
79,57 m2
قیمت EUR
645 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC339
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
79,72 m2
قیمت EUR
645 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC340
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
79,57 m2
قیمت EUR
645 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC341
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
79,86 m2
قیمت EUR
645 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC342
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
79,64 m2
قیمت EUR
645 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC343
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
90,54 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC344
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
90,48 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC345
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
86,54 m2
قیمت EUR
675 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC346
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
97,33 m2
قیمت EUR
695 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC347
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
79,57 m2
قیمت EUR
645 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC348
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
84,04 m2
قیمت EUR
655 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC349
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
84,04 m2
قیمت EUR
655 000€
بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید