برای فروش - Lisboa

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118363/be1cb924-f2bf-4879-84f5-1a84cd813c9f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118363/ea26f669-2a8c-4c38-b271-69d0e7a83c26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118363/1aad1742-0981-40f9-85ac-f7fdfd9a064e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118363/ee190ef2-e484-444c-b4eb-6313d91f9331.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118363/b5317a2e-f48a-4542-bebd-9b031f2e6d28.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118363/77670c75-3ae5-4cd6-a7ce-6269919d3376.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118363/f3c77f7b-4ead-4732-93f4-eb6fbc2eb1ad.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118363/f4794ba8-3105-4871-bbe8-ffb9253d6c17.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118363/be1cb924-f2bf-4879-84f5-1a84cd813c9f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118363/ea26f669-2a8c-4c38-b271-69d0e7a83c26.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118363/1aad1742-0981-40f9-85ac-f7fdfd9a064e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118363/ee190ef2-e484-444c-b4eb-6313d91f9331.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118363/b5317a2e-f48a-4542-bebd-9b031f2e6d28.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118363/77670c75-3ae5-4cd6-a7ce-6269919d3376.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118363/f3c77f7b-4ead-4732-93f4-eb6fbc2eb1ad.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118363/f4794ba8-3105-4871-bbe8-ffb9253d6c17.png
 • 1128,02m2
Ref: BC389
قیمت فروش 200 000 €
 • 1128,02m2
Ref: BC389

ویژگی های اموال

 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , ,

دانلودها

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید