برای فروش - Lisboa

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/be07fb44-26df-40bb-8a17-67d95cb2c234.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/421aa52a-35e0-4883-af6e-3b674c894a76.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/a6fb7a90-9239-4401-b029-b2e89ed011e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/709ba87e-f7db-466d-8549-40ec4011fc07.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/68dd311b-5dc9-4197-b34c-9cf033f03c74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/e2ee9f9a-a2bf-437d-851c-798bc19c388d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/dc898ac1-2a2a-4a35-9605-3302d47e416d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/1e2b6129-ea39-4c87-8d65-3415f1ced3da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/4d2635d8-77b3-4b7e-93cc-3336ac2ab5db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/5eab6b03-04e7-445c-a1c9-49e666b522f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/c64f48b3-8bf5-4b4d-86c6-86ae9874da2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/fbf2689f-db1b-4e3a-b8be-c5f6b03541ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/307f4224-e374-467a-afe0-bc54741b08f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/6deace63-d5ee-4625-83ea-5faeaf0a3aa6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/c7861371-7039-4d21-975c-cd153cb60199.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/cff21b28-67d6-4e2e-b0ec-951d07022e95.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/b119cde7-1f36-451d-9818-aafe8c632a12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/f54cb33e-fdd1-4576-926b-73bda3b2d4d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/dbfcc75b-a94e-4d3b-a43a-1d2a24771d92.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/c40e8a91-4805-4278-ba62-f46861e239d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/855fb1dc-905d-43ba-bd00-dfeff98a16c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/d874c4f5-df21-4f86-9012-8d5653e36573.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/2a92148f-0342-43d9-83d2-bf21cdce6f12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/4d9f5d1b-5f95-4b59-98ec-aad8d35f44f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/be07fb44-26df-40bb-8a17-67d95cb2c234.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/421aa52a-35e0-4883-af6e-3b674c894a76.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/a6fb7a90-9239-4401-b029-b2e89ed011e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/709ba87e-f7db-466d-8549-40ec4011fc07.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/68dd311b-5dc9-4197-b34c-9cf033f03c74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/e2ee9f9a-a2bf-437d-851c-798bc19c388d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/dc898ac1-2a2a-4a35-9605-3302d47e416d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/1e2b6129-ea39-4c87-8d65-3415f1ced3da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/4d2635d8-77b3-4b7e-93cc-3336ac2ab5db.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/5eab6b03-04e7-445c-a1c9-49e666b522f9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/c64f48b3-8bf5-4b4d-86c6-86ae9874da2a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/fbf2689f-db1b-4e3a-b8be-c5f6b03541ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/307f4224-e374-467a-afe0-bc54741b08f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/6deace63-d5ee-4625-83ea-5faeaf0a3aa6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/c7861371-7039-4d21-975c-cd153cb60199.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/cff21b28-67d6-4e2e-b0ec-951d07022e95.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/b119cde7-1f36-451d-9818-aafe8c632a12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/f54cb33e-fdd1-4576-926b-73bda3b2d4d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/dbfcc75b-a94e-4d3b-a43a-1d2a24771d92.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/c40e8a91-4805-4278-ba62-f46861e239d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/855fb1dc-905d-43ba-bd00-dfeff98a16c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/d874c4f5-df21-4f86-9012-8d5653e36573.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/2a92148f-0342-43d9-83d2-bf21cdce6f12.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84689/4d9f5d1b-5f95-4b59-98ec-aad8d35f44f4.jpg
از جانب قیمت فروش 630 000 €

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • سیستم گرمایش از کف
 • آشپزخانه مجهز شده
 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: , , , , , , ,
 • باغ
 • سال ساخت: 2021
 • طبقات: 4
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز:
 • سیستم ورود تصویری
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • فضای پارکینگ
 • درب ضد سرقت
 • بالکن
 • تراس
 • گاراژ
 • دارای مبلمان
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

برای فروش - Lisboa

3 کسرهای موجود

ارجاع
BC7
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
260,15 m2
قیمت EUR
1 750 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC9
نوع ملک
اتاق های خواب
2
منطقه خانه
95,25 m2
قیمت EUR
720 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC658
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
77,5 m2
قیمت EUR
630 000€
بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید