برای فروش - Setúbal

برای فروش - Setúbal

دیدن همه واحدها
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/84d75f77-75a4-4147-a475-57a9a2814ee9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/7e3d9420-a992-4345-9a78-b037529cef7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/498601f2-e935-4729-b702-e1d9bf2bf9c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/602d8933-acf0-4a30-9204-d6d4e4539c45.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/a62f413f-7461-4044-879a-5f093e8dbd8e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/c57bf94e-0f4f-437e-a47f-3af38d62b890.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/e528605d-1ec7-497e-abc4-db1661f26162.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/7adc27a2-46c5-46ed-87ee-b5d903bd103d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/be5fa4fb-d05e-4ffa-8226-6fc864314804.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/f8474566-8a2e-48b0-809f-4c0476d64fce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/6a49a6b9-ee24-4472-a60b-3e2aab0d40da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/4e4c0d1a-5ee8-453a-897b-d7defd9f2427.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/8536e074-6e90-4176-8469-c52e58885e0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/78ac4e11-b0ca-4853-840d-62e208b62122.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/701afa36-17b3-45d5-9876-bf3e58a4083a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/5fe22edc-b859-4dee-982c-1ea325835020.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/c00ecc12-ccbd-4d40-844b-d34a989e8daa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/699ba281-f202-49e0-8584-cb22df52a7a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/a9c6d543-bc9a-4b7e-bfbc-48a149404b2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/a4aeec5b-26b8-4567-93fe-9c74a213a99d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/3a222bb4-ca76-4d6f-ac07-2f00abc90c9e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/dfe12b6e-a37e-498b-af9b-9a4cf7916f84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/0b4b2386-a807-4f94-a067-b0e73b67829c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/51daf7f5-5603-4259-88de-1ef1356064b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/9a71861a-8027-4cf9-99b3-eae754fb17ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/d211e000-44d3-498f-8dd4-2625b9004a1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/4b0f9c21-4bb6-4dc3-b0e7-4855b7f44f4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/84d75f77-75a4-4147-a475-57a9a2814ee9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/7e3d9420-a992-4345-9a78-b037529cef7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/498601f2-e935-4729-b702-e1d9bf2bf9c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/602d8933-acf0-4a30-9204-d6d4e4539c45.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/a62f413f-7461-4044-879a-5f093e8dbd8e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/c57bf94e-0f4f-437e-a47f-3af38d62b890.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/e528605d-1ec7-497e-abc4-db1661f26162.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/7adc27a2-46c5-46ed-87ee-b5d903bd103d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/be5fa4fb-d05e-4ffa-8226-6fc864314804.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/f8474566-8a2e-48b0-809f-4c0476d64fce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/6a49a6b9-ee24-4472-a60b-3e2aab0d40da.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/4e4c0d1a-5ee8-453a-897b-d7defd9f2427.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/8536e074-6e90-4176-8469-c52e58885e0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/78ac4e11-b0ca-4853-840d-62e208b62122.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/701afa36-17b3-45d5-9876-bf3e58a4083a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/5fe22edc-b859-4dee-982c-1ea325835020.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/c00ecc12-ccbd-4d40-844b-d34a989e8daa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/699ba281-f202-49e0-8584-cb22df52a7a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/a9c6d543-bc9a-4b7e-bfbc-48a149404b2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/a4aeec5b-26b8-4567-93fe-9c74a213a99d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/3a222bb4-ca76-4d6f-ac07-2f00abc90c9e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/dfe12b6e-a37e-498b-af9b-9a4cf7916f84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/0b4b2386-a807-4f94-a067-b0e73b67829c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/51daf7f5-5603-4259-88de-1ef1356064b5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/9a71861a-8027-4cf9-99b3-eae754fb17ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/d211e000-44d3-498f-8dd4-2625b9004a1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/84910/4b0f9c21-4bb6-4dc3-b0e7-4855b7f44f4d.jpg
 • 3
 • 2
 • 467,2m2
 • 214,45m2
Ref: BC13
قیمت فروش 913 000 €
 • 3
 • 2
 • 467,2m2
 • 214,45m2
Ref: BC13

ویژگی های اموال

 • گرمایش
 • ماشین لباسشویی
 • ماشین ظرفشویی
 • تهویه مطبوع
 • کمدهای تعبیه شده
 • آشپزخانه مجهز شده
 • کمد لباس
 • کف لمینت
 • صفحات خورشیدی آماده نصب
 • استخر
 • باغ
 • جکوزی
 • باشگاه کودکان
 • سونا
 • کتابخانه
 • سال ساخت: 2021
 • مالکیت خصوصی
 • زیر زمین
 • انباری / اتاق ابزار
 • چشم انداز: ,
 • سیستم ورود تصویری
 • هشدار سیستم امنیتی
 • آسانسور
 • باشگاه
 • فضای پارکینگ
 • گرمایش خورشیدی
 • باربیکیو
 • درب ضد سرقت
 • ویو ابدی
 • بالکن
 • تراس
 • گاراژ
 • گواهی انرژی

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید