برای فروش - Setúbal

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/7443b299-e734-4589-a00b-df402b5d4e7c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/74a76f7c-2333-4815-b547-e032b21d957a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/cdb2970f-b688-4328-90b4-25fbfed2557a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/247918cb-3c59-4732-b062-9a3407b346c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/20588a52-771b-4a64-92b8-ae79ff90aac6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/05712d2a-2854-4ccf-a759-8f30c8ce5690.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/c4c8ce5b-1c75-4c1b-b363-8b2f31d24293.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/1d9d455a-156b-4466-828a-d44cca8b8a5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/671c9576-d89d-4e8f-b563-1b9f82cf71e3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/296b0feb-6ed9-4741-9d18-ed3c731c4028.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/122e087b-f8e3-4c8a-b094-6606bb33bec8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/af0bb93b-d2cd-4772-9693-8967affbb484.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/ad14b1d3-5848-4451-92f6-bd0f7c37f8d7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/ee5ef0e3-cffa-474a-9cc0-00449eb2b37c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/250b4db8-dfd4-4c91-8081-6d28af8306c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/b45fd17d-edfe-46ff-a8aa-f49ecdc507fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/4c9dc2ac-ae18-432b-a9b3-ba496d0500df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/95a76521-ea8d-47ab-a04b-a26fdef57693.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/4c80c6c7-3653-45a2-a7a0-33799f53254b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/97ffe582-7ac0-47ee-8006-6af41b6231dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/3aea6a59-703c-41e4-b69a-fd884e9f06bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/903bf761-1dfe-4567-adc1-c7c8ca472db7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/b0ccc56c-dbfc-4ff9-aae2-e8efcbd33942.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/e3f95d48-c3b5-409c-ab34-4d5cf258d13a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/7443b299-e734-4589-a00b-df402b5d4e7c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/74a76f7c-2333-4815-b547-e032b21d957a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/cdb2970f-b688-4328-90b4-25fbfed2557a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/247918cb-3c59-4732-b062-9a3407b346c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/20588a52-771b-4a64-92b8-ae79ff90aac6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/05712d2a-2854-4ccf-a759-8f30c8ce5690.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/c4c8ce5b-1c75-4c1b-b363-8b2f31d24293.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/1d9d455a-156b-4466-828a-d44cca8b8a5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/671c9576-d89d-4e8f-b563-1b9f82cf71e3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/296b0feb-6ed9-4741-9d18-ed3c731c4028.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/122e087b-f8e3-4c8a-b094-6606bb33bec8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/af0bb93b-d2cd-4772-9693-8967affbb484.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/ad14b1d3-5848-4451-92f6-bd0f7c37f8d7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/ee5ef0e3-cffa-474a-9cc0-00449eb2b37c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/250b4db8-dfd4-4c91-8081-6d28af8306c6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/b45fd17d-edfe-46ff-a8aa-f49ecdc507fb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/4c9dc2ac-ae18-432b-a9b3-ba496d0500df.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/95a76521-ea8d-47ab-a04b-a26fdef57693.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/4c80c6c7-3653-45a2-a7a0-33799f53254b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/97ffe582-7ac0-47ee-8006-6af41b6231dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/3aea6a59-703c-41e4-b69a-fd884e9f06bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/903bf761-1dfe-4567-adc1-c7c8ca472db7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/b0ccc56c-dbfc-4ff9-aae2-e8efcbd33942.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/133161/e3f95d48-c3b5-409c-ab34-4d5cf258d13a.jpg
 • 250m2
 • 40000m2
Ref: BC416
قیمت فروش 490 000 €
 • 250m2
 • 40000m2
Ref: BC416

ویژگی های اموال

 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: ,
 • باغ
 • چشم انداز:
 • گرمایش خورشیدی
 • باربیکیو

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید