برای فروش - Setúbal

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/a3424a14-b4a2-4992-bb64-371825f41cc0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/1524c704-7870-4d62-b990-2efd7597441a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/26e3d16d-e030-47ac-88e4-8f22b04b443c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/7db2924d-5aa8-4da0-84ee-6ffc945f51e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/ef97da47-8216-4862-a0db-7eea35bc15f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/be353b30-0969-4f3d-8060-371878f84662.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/a4bdee4f-12aa-4bb1-8377-c71c3bed4306.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/20d9aa2a-7c90-499c-8481-a213ca6623e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/7874f394-75b0-4cb9-b922-6ca01481942b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/e934d868-9dba-4992-b747-4b70250885a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/43300df6-362a-4141-af98-252d4b1372fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/4cb39d62-9ff2-4857-9a33-a722cf72c258.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/979f74a1-169a-41a4-966e-04a27805243e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/2a0cab95-4913-4d7a-a959-9a97f1ab24c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/8aef8f14-ed92-4aa9-b6c3-67e120865b22.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/bdabaaba-d594-4321-8422-2b3683c89b32.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/437ef66e-eb4f-4274-890f-4833b292aeb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/c4056b3a-af66-41f6-935f-d224fa524a90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/2ace8062-2c49-4e52-bca6-001848a93ace.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/b215026e-f9c0-4047-9cdd-be35284d11c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/922976c8-4c68-4257-9f52-ba74e278592e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/25ef69ac-b79d-44c4-ad20-b404d3c579bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/26809cc3-0d6b-404e-8ac3-b426b87b429a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/e75fc7e8-fca7-46de-9abb-0349467d52d7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/a3424a14-b4a2-4992-bb64-371825f41cc0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/1524c704-7870-4d62-b990-2efd7597441a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/26e3d16d-e030-47ac-88e4-8f22b04b443c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/7db2924d-5aa8-4da0-84ee-6ffc945f51e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/ef97da47-8216-4862-a0db-7eea35bc15f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/be353b30-0969-4f3d-8060-371878f84662.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/a4bdee4f-12aa-4bb1-8377-c71c3bed4306.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/20d9aa2a-7c90-499c-8481-a213ca6623e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/7874f394-75b0-4cb9-b922-6ca01481942b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/e934d868-9dba-4992-b747-4b70250885a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/43300df6-362a-4141-af98-252d4b1372fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/4cb39d62-9ff2-4857-9a33-a722cf72c258.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/979f74a1-169a-41a4-966e-04a27805243e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/2a0cab95-4913-4d7a-a959-9a97f1ab24c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/8aef8f14-ed92-4aa9-b6c3-67e120865b22.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/bdabaaba-d594-4321-8422-2b3683c89b32.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/437ef66e-eb4f-4274-890f-4833b292aeb7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/c4056b3a-af66-41f6-935f-d224fa524a90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/2ace8062-2c49-4e52-bca6-001848a93ace.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/b215026e-f9c0-4047-9cdd-be35284d11c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/922976c8-4c68-4257-9f52-ba74e278592e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/25ef69ac-b79d-44c4-ad20-b404d3c579bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/26809cc3-0d6b-404e-8ac3-b426b87b429a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/143132/e75fc7e8-fca7-46de-9abb-0349467d52d7.jpg
 • 250m2
 • 40000m2
Ref: BC443
قیمت فروش 490 000 €
 • 250m2
 • 40000m2
Ref: BC443

ویژگی های اموال

 • استخر
 • فاصله کم تا مراکز: ,
 • باغ
 • چشم انداز:
 • باربیکیو

محل

درخواست

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید