برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/637b5756-5e11-4c80-8e0d-e813f148fc15.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/24204ba3-72ac-417a-8468-b8b883be028f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/273cf145-7ef3-4fd9-b617-d6601c0dcd34.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/41ad99ab-532d-4bc5-ba8f-4de9e26b19b1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/b18ca416-e6c4-4e90-8bc8-cb0691420626.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/82ea9006-7885-4709-9eb9-64e8bacff950.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/dd9ea8a6-ac3c-4f63-92f9-63440ab8a816.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/637b5756-5e11-4c80-8e0d-e813f148fc15.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/24204ba3-72ac-417a-8468-b8b883be028f.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/273cf145-7ef3-4fd9-b617-d6601c0dcd34.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/41ad99ab-532d-4bc5-ba8f-4de9e26b19b1.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/b18ca416-e6c4-4e90-8bc8-cb0691420626.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/82ea9006-7885-4709-9eb9-64e8bacff950.png
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/182031/dd9ea8a6-ac3c-4f63-92f9-63440ab8a816.png
Ref: BC630
قیمت فروش 350 000 €
Ref: BC630

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 2023
 • : ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید