برای فروش
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/8d3ede00-2f69-4e7b-a2f5-53db6133d3d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/843e424e-8be3-492e-8393-72aec7913717.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/e5941a4e-1ab7-4716-9628-44ac8e7f6058.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/c031254d-f5c6-4234-8a7a-1cde7d2eeeb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/9bbfc21f-bfbc-4eba-aa34-dc7a51209918.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/55d63c87-46a1-4bf5-80e6-dd1b332ba58a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/626e8b7b-b947-4893-928f-faab077f7f33.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/20ff4057-087f-4ec0-a95d-630b8f61e64f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/1c8125fc-6e8c-43ea-81f6-973a92f1a238.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/a402db00-0d94-4594-a1c0-3302630367e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/a2d90f26-a0a7-4be2-b562-e9248090f6d5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/8d3ede00-2f69-4e7b-a2f5-53db6133d3d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/843e424e-8be3-492e-8393-72aec7913717.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/e5941a4e-1ab7-4716-9628-44ac8e7f6058.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/c031254d-f5c6-4234-8a7a-1cde7d2eeeb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/9bbfc21f-bfbc-4eba-aa34-dc7a51209918.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/55d63c87-46a1-4bf5-80e6-dd1b332ba58a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/626e8b7b-b947-4893-928f-faab077f7f33.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/20ff4057-087f-4ec0-a95d-630b8f61e64f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/1c8125fc-6e8c-43ea-81f6-973a92f1a238.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/a402db00-0d94-4594-a1c0-3302630367e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/89880/a2d90f26-a0a7-4be2-b562-e9248090f6d5.jpg
 • 2
 • 2
 • 266,36m2
 • 140,78m2
Ref: BC31
قیمت فروش 945 000 €
 • 2
 • 2
 • 266,36m2
 • 140,78m2
Ref: BC31

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , ,
 • : 2020
 • : 7
 • : ,
 • گواهی انرژی

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید