برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118357/d8226e5c-f16f-47b7-8d52-d017375be59e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118357/38ca92a5-95ba-4353-95ba-1832b1a669bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118357/27eaebf0-ac7c-4703-8302-b5ba6df4505e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118357/311937cf-a8e0-4e26-80b1-4353589abd32.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118357/3aa9d1a3-0021-43b0-bafc-cd91ea00c990.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118357/eb724600-6e69-44c9-afc3-6a11281e5144.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118357/d8226e5c-f16f-47b7-8d52-d017375be59e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118357/38ca92a5-95ba-4353-95ba-1832b1a669bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118357/27eaebf0-ac7c-4703-8302-b5ba6df4505e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118357/311937cf-a8e0-4e26-80b1-4353589abd32.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118357/3aa9d1a3-0021-43b0-bafc-cd91ea00c990.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/118357/eb724600-6e69-44c9-afc3-6a11281e5144.jpg
 • 1371,72m2
Ref: BC384
قیمت فروش 200 000 €
 • 1371,72m2
Ref: BC384

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,

محل

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید