برای فروش

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/a28c7ffb-4497-4462-97f2-945b50fcb85b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/9ea7aefa-61b3-412a-82de-800bffa5505d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/842f065c-7b1f-45b2-80d1-79b587679797.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/5caa3f5b-efd2-49ac-82ab-fa3078999863.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/f0e6c9e2-9fd6-4466-bdc3-3fa0611a0b84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/14b69256-9f24-4400-928b-8e1047396941.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/4b23c69f-9105-49e5-b5d3-f96d08c60ad4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/d7d1b987-ef02-4b4f-9d2e-505465602a17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/2e8efc0d-a6aa-404f-ae07-291a144bc9c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/97f0fe52-3c97-486f-8977-4b79f7704662.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/a28c7ffb-4497-4462-97f2-945b50fcb85b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/9ea7aefa-61b3-412a-82de-800bffa5505d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/842f065c-7b1f-45b2-80d1-79b587679797.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/5caa3f5b-efd2-49ac-82ab-fa3078999863.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/f0e6c9e2-9fd6-4466-bdc3-3fa0611a0b84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/14b69256-9f24-4400-928b-8e1047396941.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/4b23c69f-9105-49e5-b5d3-f96d08c60ad4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/d7d1b987-ef02-4b4f-9d2e-505465602a17.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/2e8efc0d-a6aa-404f-ae07-291a144bc9c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/108735/97f0fe52-3c97-486f-8977-4b79f7704662.jpg
 • 3
 • 2
 • 227,8m2
 • 155,6m2
Ref: BC284
قیمت فروش 800 000 €
 • 3
 • 2
 • 227,8m2
 • 155,6m2
Ref: BC284

ویژگی های اموال

 • : , , , , , , , , ,
 • : 2023
 • : 4
 • : ,
 • گواهی انرژی

جویا شدن

وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید