• https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/45c1b85b-8053-41e0-b0b2-14659584a1cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/3189e979-103d-44f9-9af5-76b239fc75c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/24147588-05c7-42b4-a8a2-f798165fc154.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/994debb2-335f-4dd9-b504-c04e2c831a59.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/06e7bc64-2964-4980-b802-3e7d61e9a6dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/70a9d853-8496-4941-ac3b-52ac0db16161.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/e3e4d6fd-4e88-4210-a5b8-1f8b46e87482.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/abc94e89-8f24-448a-b402-6440d9af83aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/b3c2cf93-3a39-4329-822c-89932308ac74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/458d598c-b8b8-4909-8081-eb6ca0268dc3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/8009cdd5-d838-469a-9b63-689b2604c9c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/01d42010-20f5-45a7-882b-06d87e879283.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/65f65dc8-034b-4b78-85b7-0ae02ec436af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/d5a1d0ac-c5a3-4b27-b3fc-71ac2873aab7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/13c64420-dcb5-493f-be4a-847b19b029e5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/45c1b85b-8053-41e0-b0b2-14659584a1cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/3189e979-103d-44f9-9af5-76b239fc75c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/24147588-05c7-42b4-a8a2-f798165fc154.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/994debb2-335f-4dd9-b504-c04e2c831a59.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/06e7bc64-2964-4980-b802-3e7d61e9a6dc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/70a9d853-8496-4941-ac3b-52ac0db16161.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/e3e4d6fd-4e88-4210-a5b8-1f8b46e87482.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/abc94e89-8f24-448a-b402-6440d9af83aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/b3c2cf93-3a39-4329-822c-89932308ac74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/458d598c-b8b8-4909-8081-eb6ca0268dc3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/8009cdd5-d838-469a-9b63-689b2604c9c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/01d42010-20f5-45a7-882b-06d87e879283.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/65f65dc8-034b-4b78-85b7-0ae02ec436af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/d5a1d0ac-c5a3-4b27-b3fc-71ac2873aab7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2618/69a3d86a-5e2a-4270-bbad-451ea883b8a5/117139/13c64420-dcb5-493f-be4a-847b19b029e5.jpg
Ref: BC350
از جانب قیمت فروش 320 000 €
Ref: BC350

ویژگی های اموال

 • : , , , , , ,
 • : 2009
 • : 16
 • : , , ,

محل

جویا شدن

برای فروش

21 کسرهای موجود

ارجاع
BC351
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
79,6 m2
قیمت EUR
380 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC352
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
74,1 m2
قیمت EUR
380 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC353
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
75 m2
قیمت EUR
380 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC354
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
62,3 m2
قیمت EUR
340 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC355
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
65,5 m2
قیمت EUR
340 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC356
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
58,9 m2
قیمت EUR
320 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC357
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
60,9 m2
قیمت EUR
320 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC358
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
79,6 m2
قیمت EUR
380 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC359
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
74,1 m2
قیمت EUR
380 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC360
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
75 m2
قیمت EUR
380 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC361
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
62,3 m2
قیمت EUR
340 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC362
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
65,5 m2
قیمت EUR
340 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC367
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
98,5 m2
قیمت EUR
440 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC370
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
119,7 m2
قیمت EUR
440 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC373
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
217,1 m2
قیمت EUR
850 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC374
نوع ملک
اتاق های خواب
2
منطقه خانه
217,1 m2
قیمت EUR
850 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC375
نوع ملک
اتاق های خواب
2
منطقه خانه
175,5 m2
قیمت EUR
800 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC376
نوع ملک
اتاق های خواب
1
منطقه خانه
217,1 m2
قیمت EUR
850 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC377
نوع ملک
اتاق های خواب
2
منطقه خانه
217,1 m2
قیمت EUR
850 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC627
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
282,9 m2
قیمت EUR
950 000€
بیشتر بدانید
ارجاع
BC628
نوع ملک
اتاق های خواب
3
منطقه خانه
298,2 m2
قیمت EUR
950 000€
بیشتر بدانید
وب سایت ما از کوکی ها برای بهبود تجربه کاربری شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت، تأیید می کنید که استفاده از کوکی ها را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما می پذیرید.   بیشتر بدانید